sosyal medya sorunlarısteemCreated with Sketch.

in #hede-io4 years ago

Bahsedilenler dışında en önemli sorun bağımlılık yapmasıdır. İnsanlar okulda, işte, yemekte, yatakta, kısacası aklınıza gelen her yerde sosyal medyayla zaman geçiriyorlar. Ben de dahilim bu gruba maalesef, çoğumuz öyleyiz. Sanki bakmadığımız her saniye bir şey kaçırıyormuşuz gibi hissediyoruz. Çoğu zaman farkına bile varmıyoruz aslında telefonu elimize aldığımızın. Ya da şarjımız bitince içine düştüğümüz boşluğun...
Bir diğer önemli sorun ise çoğumuzun farkında olmadığı bir şey belki de. Sosyal medyada genellikle olumlu şeyler karşımıza çıkıyor. Havalı restoranlar, ziyaret edilen onlarca ülke, gülümseyen suratlar... Hayat böyle değil. Canımız sıkıldığında, ya da depresyona girdiğimizde, sorununun kendimizde olduğuna inanıyoruz çünkü herkesin hayatı mükemmel gidiyor. Peki böyle olduğunu nereden biliyoruz? Sosyal medya tabii. Her şeyini öğreniyoruz bir kişinin. Fotoğraflarına bakıyoruz, neler yazmış tek tek görüyoruz, nereye gitmiş inceliyoruz. Fakat birisinin hayatının sadece "en iyi" kısımlarını görmek bizde sanki o kişinin hiç bir derdi yok fikrini uyandırıyor. Depresyona giren insanlar kendilerini yalnız hissediyorlarsa bunda sosyal medyanın hiç mi etkisi yok? Belki de sosyal medya insanları ölüme itiyor. Belki de ben fazla ileri gidiyorum böyle düşünerek.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about sosyal medya sorunları.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Teşekkür ederim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26919.21
ETH 1714.93
USDT 1.00
SBD 2.67