You are viewing a single comment's thread from:

RE: sosyal medya sorunları

in #hede-io5 years ago

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
Sort:  

Teşekkür ederim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27217.21
ETH 1906.06
USDT 1.00
SBD 2.26