fahrenheit 451

in #hede-io4 years ago

Şimdiye kadar yazılmış en başarılı bilim kurgu romanlarından biridir. Benim en sevdiğim distopyadır aynı zamanda. İlk olarak filmini izleyerek tanıştım bu eserle, eğer tabii buna tanışmak denilebilirse. Filmi fena değildi, fakat kitabındaki çoğu ayrıntının filmde yer almadığı tekrar tekrar karşıma çıkınca kitabı da okumaya karar verdim ve çok doğru bir karardı bu.
Kitapten zevk almanızı engelleyecek bilgiler vermeden bu eser üzerine konuşmak bir hayli zor. Fakat kısa bir şekilde özetlemek gerekirse geleceğin Amerikasında geçen bu distopya, bizleri teknolojik olarak epey ilerde olan ve kitapların yasaklandığı bir dünyaya götürüyor. İnsanlar, gün boyu televizyon ve radyo ile zaman geçiriyorlar ve düşündürücü etkiye sahip herhangi bir aktivite söz konusu bile değil.
Kitabı okurken Ray Bradbury'nin kitapları yakarak bir metafor kullanıp kullanmadığını düşünüp durdum hep. Yani kitapların sanat, edebiyat, müzik, felsefe vb. alanlar dışında başka bir şey ifade edip etmediğini anlamaya çalıştım. Ya da kitapları yakmak ne anlama geliyordu? Merak ettiğim şey yakılanların neden kitap olduğundan ziyade neden yakıldıklarıydı. Kesin bir cevaba ulaşamamış olsam da Nazi Almanyası döneminde de kitapların yakıldığını biliyoruz. Belki de bu benzerlik Nazilerin bu yaptıklarından kaynaklanmaktadır.
Kesinlikle okunması gereken bir başyapıttır. Aradan geçen onlarca yıla rağmen bu kitabın günümüze dair söyleyecek çok şeyi olduğunu fark ettiğiniz anda kitabı tekrar tekrar okumak isteyeceksiniz.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about fahrenheit 451.

Sort:  

Congratulations @erensonmez! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard knock out by hardfork

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 27565.64
ETH 1753.04
USDT 1.00
SBD 2.98