demokrasi

in #hede-io5 years ago (edited)

Halkın kendi kendini yönetmesi şeklinde bir tanıma indirgenemeyecek kavramdır. Eğer tanımınız bu olursa demokrasi olduğunu söylediğimiz çoğu ülkenin aslında demokrasi olmadığını fark ederiz. Günümüzde popüler olan demokrasi kavramı aslında temsilî demokrasidir, halk kendi kendini yönetmez, yalnızca onu yönetecek temsilciler seçer.

Halbuki, halkın kendi kendisini gerçekten yönettiği demokrasi (buna doğrudan demokrasi de denir) yaygın hâliyle aslında bir ütopyadır, uzun süre ulaşılamayacaktır. Parmakla sayılacak örnekleri olsa da bu örnekler küçüklerdir ve bu sistemin kalabalık bir topluluğa uygulanması imkansıza yakındır.

İlk sebep eğitimdir. Herkesin söz sahibi olabilmesi için her bireyin ne olup bittiğini anlayabilecek kapasitede olması gerekir, bu da eğitimle olur. Eğer eğitimsiz bir topluluk varsa bu grup başkaları tarafından yönlendirilebilir ve bazı kişilerin fikirleri diğerlerine göre daha değerli hâle gelir, bu da eşitliğin kaybolması ve demokrasinin rafa kalkması demektir çünkü her ne şekilde olsun demokrasinin temelinde eşitlik vardır.

İkinci sebep ise zamandır. Doğrudan demokrasi için her kararın referandum vb. seçimlerle alınması gerekir, bu da zaman ve hatta para kaybıdır. Fakat günümüz teknolojisi bir bakıma demokrasiyi mümkün kılmaktadır. Her türlü fikrin paylaşılabileceği platformlar herkesin elinin altındadır ve insanlar kolayca birbirleriyle iletişim kurabilmektedir, bundan dolayı belki de ilerde bir umut...


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about demokrasi.

Sort:  
Loading...

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @erensonmez.

You got a 100.00% upvote from @voteme courtesy of @erensonmez! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

This post has received a $41.11 % upvote from @siditech thanks to: @erensonmez.
Here's a banana! banana-small.png

Loading...

How Cool!

You got a 8.33% upvote from @coolbot courtesy of @erensonmez!

Help us grow, delegate today!

You got a 9.66% upvote from @dailyupvotes courtesy of @erensonmez!

You got a 22.22% upvote from @kakibukit courtesy of @erensonmez!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27427.87
ETH 1785.65
USDT 1.00
SBD 2.74