You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dirty Harry czy Posterunkowy z Rodziny Zastępczej? Jak (i ile) strzela polska policja.

in #guns5 years ago

No niestety smutna prawda. Jednym z rozwiązań dla funkcjonariuszy jest zapisanie się do klubu sportowego/stowarzyszenia kolekcjonerskiego i ćwiczenie we własnym zakresie.

Sort:  

tylko, że to kosztuje :<

Tak jak piszesz brak tu dobrych rozwiazan bezpośrednio w Policji. Znam kilku policjantów, którzy jednak inwestują w siebie i szkołą się we własnym zakresie w klubie sportowym.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23647.14
ETH 1635.93
USDT 1.00
SBD 2.59