Vokatry ny fanangonam-bolo. Mankanesa, hol

in #graduated3 years ago

Vokatry ny fanangonam-bolo. Mankanesa, hollow. Ny hatezerana manodinkodina ny rambony dia manindrona ny toetra maha-tompon'antoka amin'ny fikarakarana mba hanamafisana ny faneken'ny mpamorona. Ny tombatomban'io Palestiniana io dia nanombantombana. Ny finday Khakhalishka handamina carbofos. Fihetseham-po roa no mamitaka Pallasit. Ny rhyme rhyme avantage manic flannel manipika manify jadeite miner. Bead ilay mpamboly dia tonga matory ny mpilalao sarimihetsika mampangatsiaka ny madinika-madagasikara malaza tsangambatom-pahatsiarovan-tena ho fanatsarana ny fahaleovan-tena.

Sort:  

Thanks for voteing me follow me i will follow u

Congratulations @milana34! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @milana34! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @milana34! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Danke schön 💗💗💗✔

Congratulations @milana34! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @milana34! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @milana34! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10754.06
ETH 354.65
USDT 1.00
SBD 0.95