Google doesn't appear in "search engine" results

in #google3 years ago

google_logo.png
Source

[EN]
In recent years i have observed a strange situation about Google. When write "search engine" keyword in Google search box, you cannot see any "Google" or "google.com" result in first page. It is around 10 years i observed that situation and check it at least 5-6 times in each year. Is it normal or not? Google's SEO settings not able to appear in "serach engine" search results?

You can see screenshot at below of post.

[TR]
Son yıllarda karşılaştığım ilginç bir durum var. Google'da "search engine" yani "arama motoru" yazdığınızda, çıkan ilk safada google'a dair herhangi bir kayıt/sonuç çıkmıyor. Muhtemelen 10 yıl oldu bu durumu gözlemleyeli ve her sene birkaç defa kontrol ediyorum.

Bu baist bir SEO ekiskliği mi yoksa orda farklı bir durum mu var? Hala emin olamıyorum :)
aşağıda yeni aldığım ekran görüntüsünü bulabilirsiniz.

search_engine.png

Sort:  

Uyanık bir abimiz çıkmış, kendince bir arama sitesi yapmıştı. İlginç olan ise sayfasında yapılan her arama için yeni sayfa üreten bir kod yazmıştı.
"Mars'ta bakteri yaşayabilir mi?" diye arattığımda, google sonuçlarını toplayıp, "marsta-bakteri-yasayabilir-mi.html" sayfası altında topluyordu.. bir süre sonra işin nereye gideceğini aşikar..
bu ve benzeri atraksiyonları engellemek için, bir çözüm getirmişlerdi.

Bu çözümün içinde, "her hangi bir site, kendi içeriği olmadan direk google sonuçlarını listeliyorsa icabına bak" tarzı bir yaklaşım varsa,
Google.nnn.rr siteleri de bu tanıma uyduğu için kendi filtresine takılıyor olabilir :)

hmmm, ilginç bir yaklaşım. Güzel bir bilgi de öğrendik şu an :)

😁😁 Bence çok akıllıca. Zaten google ı search engine olarak kullanıyorsun, ben sana diğerlerini sunayım, bak ne kadar akıllıyım diyor adeta :))

Posted using Partiko Android

ahahaha :)) "Akıllı olan, nerde aptalı oynamasını bilendir" stratejisi uygulamış diyorsun yani :)

😁👍👍 çok güzel bir tanımlama

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @mahsumakbas! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 25000 upvotes. Your next target is to reach 30000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got an awesome upgoat, thanks to @mahsumakbas
BuildTeam wishes everyone a bullish new Year!
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

attachment(3)1.jpg
Computerised Birth Registration System programmed by Danielpato

INPUT FORMAT
The Input to this manual system are
Birth Registration Form, these contains
Baby information and Parents information.
Image showing the input format:
DANZY MATERNITY HEALTH CARE, OGBO.
BIRTH REGISTRATION FORM
REGISTER_FORM

🎁 Dear @danielpato,

SteemBet Seed round SPT sale is about to start in 2 days!

When our started the development of SteemBet Dice game, we couldn’t imagine that our game would go so viral and that SteemBet would become one of the pioneers in this field.

In order to give back to our beloved community, we’ll distribute 4000 STEEM to SPT holders immediately after Seed sale. Plus, investors in this earliest round will be given 60% more tokens as reward and overall Return on Investment is estimated at 300%!

Join the whitelist on SteemBet webiste now and start investing! Feel free to ask us anything on Discord https://discord.gg/tNWJEAD

spt-sale-2-day.jpg

currently According to legislation adopted by the European Union, Google is not considered to be a search engine.There is currently no search engine in existence today

también sucede lo mismo en español lo acabo de probar y es ciertamente curioso

kırk yıl kullansam bi kere bu konuya bakmak aklıma gelmez :)

Coin Marketplace

STEEM 0.56
TRX 0.09
JST 0.069
BTC 53028.40
ETH 4175.16
BNB 587.32
SBD 6.71