Sort:  

fave ko yung burger dito kasi masarap talaga siya. di nga lang pwede palagi kasi hindi healthy tapos nakakasawa din siya. =D

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.07
JST 0.047
BTC 39181.22
ETH 2892.29
USDT 1.00
SBD 4.37