You are viewing a single comment's thread from:

RE: FILIPINO FICTION: TAGALOG SERYE I. SEASON II: IKATLONG BAHAGI NG UNANG PANGKAT.

in #fiction2 years ago

Hahahahaha...iba ka talaga master, gamit na gamit pangalan ko ah....hahaha...kape talaga ang dahilan ng lahat kaya pakapehin mo na si jea at ng umarangkada na sa k_,_a....hahahahaha

Sort:  

Haha master. Kasama mo pa si Thor, Jack, Anne.

Sakay ko yan lahat sa motor...habal-habal style...hahahaha

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11766.21
ETH 428.80
SBD 1.05