Darmowe kryptowaluty #10

in faucet •  4 months ago


Przegląd wyzwania lecimy po jednego Bitcoina. Ciąg dalszy zbierania z darmowych kraników z systemem CoinPot.


Stan obecny


steempower
Ostatnie rezultaty.
"Ostatnie zakupy rozpocząłem już za 25673, a całą zabawę rozpocząłem od 24193 tokenów i wzrost o 6,2%. Na samym handlu ostatni zysk to 1661 tokenów CoinPot" Dalej czekam na zamianę i wzrosty od zakupionego momentu.

Jak to wygląda obecnie.
Ostatni stan z poprzedniego posta był 2260 tokenów CoinPot. Stan, jaki był, zanim powstał podział, było to 2500. Na plus dorzucone 240 tokenów. Sam wzrost z darmowych kraników dał w tokenach o 10.6% od ostatniego wyniku. Tokeny zostały podzielone na zamianę (BTC) i (LTC). Do chwili ponownej zamiany reszty kryptowalut nie jest znana wartość od samego początku zadania.

Kolejnym etapem będzie bezpośrednia zamiana na kryptowaluty, czyli na (BTC) i (LTC) bez zamiany na CoinPot zważywszy na opłacalność. Lepsza jest po prostu zamiana między (BTC) a resztą kryptowalut, według statystyk pamiętając, że jeśli (BTC) wzrośnie, to reszta kryptowalut daje większy wzrost i tak samo jest na spadkach.


Wiadomości


steempower

Steem od paru dni swoim jednolitym torem idzie w górę. W chwili pisania posta przekroczyliśmy 0,30 centa, jak widać na zdjęciu.

Bitcoin został zalany w 2018 roku, ale przyszłość kryptowalut pozostaje jasna, ponieważ nie można zatrzymać postępu. Tak ocenia Travis Scher, wiceprezes firmy kryptograficznej Digital Currency Group.

Czytaj>>>Here’s Why Bitcoin’s Future is so Bright: Digital Currency Group Exec


Opis CoinPot
Darmowe kraniki/faucets
Opis Wyzwania

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

stempower

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.