လက္ဖဝါးေတြကိုျဖန္႔ထားလိုက္ပါ

in #esteemapp6 years ago

image
လက္ဖဝါးေတြကိုျဖန္႔ထားလိုက္ပါ
အေတြးအေခၚအယူအဆေဟာင္းတစ္ခုကို ဆုပ္ကိုင္ထားတာေလာက္ မိုက္မဲတာဘယ္ရိွပါ့မလဲ..
သင္တို႔ရဲ႕ လက္ဖဝါးေတြကို ျဖန္႔ထားလိုက္ပါ
လက္သီးဆုပ္ထားတဲ့ လက္ေတြဟာ ဘာကိုမွ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး
Crd by @minpine

Sort:  

Wow! I get knowledge.

Congratulations @minpine! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67320.55
ETH 3709.85
USDT 1.00
SBD 3.78