စာေရးဖို႔ကုန္ၾကမ္းရွာမရလို႔ပါ

in esteem •  7 months ago 

စာေရးဖို႔စဥ္းစာရင္းစဥ္းစားရင္း
တစ္ေန႔တာကုန္သြားတယ္ကုန္ၾကမ္း
ကမရစိတ္ညစ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္္
ေေနာက္ေနေတာ့အမ်ားႀကီးေရးတင္ပါ့မယ္

MYXJ_20180505113206_fast.jpg

author:@zinmin7

photo:my

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

စာမ်ားမ်ား ေရးေလကြယ္
ဒါမွ သူမ်ားက မ်ားမ်ား ေပးမွာေပါ႔
ေခါင္းထဲ ေပၚတာ ခ်ေရး
အစေတာ႔ ဒီလိုဘဲ ေတာင္ေရးေျမာက္ေရးေပါ႔
ေကာပီမကူးခ်ရငျ္ပီးတာဘဲ ကိုယ္တုိင္ေရးတာ ၾကိဳက္သလိုသာေရး

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

နင္ကသာစာေရးဖို့ကုန္ျကမ္းမရွိဘူးေျပာတာအီစတင္းကေတာ့ေပးသြားျပီ
ေရးဖို့သာျပင္ထား ေန့တိုင္းစေပါ့ရလိမ့္မယ္

Congratulations @zinmin7! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hello @zinmin7! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko