aamayrikaanpyihtaunghcu

in #esteem4 years ago

karkwal tarrseerayy nhang sayyrwatkyee hteinhkyaoterayyaaatupaday Smoking misarrhcu 2009 hkunhait up d hpyitlarhkaesaikataeek FDA kalaee sayyrwatkyee htotekone htein nyhai hphoet a hkwin aarnar shihkaepartaal .

2009 hkunhaittwin kwangaraat aamayrikaanninengantwin sararwaan aahtwayhtway htanmha satipayyhkyetmyarr hcarphoet aapyin, hceekaraat packages myarr paw nhang ponenhaiut kyawngyaar paw aaraung satipayyhkyetmyarr loaaut m ae upaday .

aasopar koe u sait ko garauthpait satipayy tansiutmyarrjwan 2011 hkunhaittwin FDA k htotepyan kyay nyar hkaehkyinnnhaint The aakaungaahtaihpawmhunaehcwal R.J. eat hpyitraut aatwat masayhkyaar maray rar hpyitpwarrnaysaw tararrhcwalsomhu kyounthcaattainbharl 2012 hkunhait aarr hpyint htote poe pawtwin pawlar hphoet loaaut hkanr hphoet hcehcainhtarrhkaesai Reynolds k sayyrwatkyeekumpane v . aamayrikaanpyihtaunghcu aahcarraahcar nhaint sayywarr hceman hkaant hkwal mhu . R.J. Reynolds k, Lorillard, dhanasaharyaaamhaattansiut Inc ko, Liggett Group mha LLC nhaint Santa Fe sabharw sayyrwatkyeekumpane Inc ko warshintaan shi waathconeko tainswin pye, DC k hpaatdaraal tararrronek garauthpait tansiut myarraapaw s ant kyin sayyliutsout htouthkan aarrpayymhu aatwat htitwae saatsan hphoet sayyrwatkyee kumpanemyarr sai aatainnaakyauttaithku unconstitutional lam hpyitkyaungghusokar aahcoereat kohcarr .

tait u k pahtam u hcwar pyinsainrayyshaenay Floyd aar byaan sai, tait u aararko pyu sang sai htotekone aapaw garauthpait satipayy tansiutmyarr loaaut aahkyayhkanupaday sinerar hcihcait see tarr m nine pwo, kihchcatwin aatwat sayyrwatkyee kumpanemyarr sai kohcarrpyu naysai . aamyoesarr kyawngyaar shin myarreat aasainn nhaintaamayrikaan Advertising kyawngyaar aahpwalhkyaote kolaee tansiutmyarr hceepwarrhpyit lwatlauthcwar pyawwso hkwin aapaw hkyoehpout nhaint sw jar aaw kya kyaanrait shin nouthtaut aahcoer kyauukyaw hphoet u saung lampya nine ngyinn hkone hkyinn, waathconeko aatwat aakyain tainswin htarr kyasai . image kolanbheyar eat hkarine myarraatwat hkarine tararrrone eatnowainbharl 2011 hkunhait, hpaatdaraal tararrsuukyee raithkyat leywan yarye

Sort:  

hphoet sayyrwatkyee kumpanemyarr sai aatainnaakyauttaithku unconstitutional

Good mango. I want to eat after ripeing.

You got a 11.11% upvote from @sureshot courtesy of @xinmee!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19231.94
ETH 1045.13
USDT 1.00
SBD 2.94