ငါလား......

in #esteem2 years ago

image
"ငါလား" ...
ငါလား...

ၾကံ႕ခိုင္လြန္းတယ္လို႕ မထင္လိုက္ပါနဲ႕ ၊

ေပ်ာ့ညံ႕မႈေတြ အမ်ားႀကီးေၾကာင့္ ရလာတဲ႕ ဒဏ္ရာေတြကပဲ ၾကံ႕ခိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသြားတာပါ။

ငါလား....

ေတာ္လိုက္တာလို႕ မထင္လိုက္ပါနဲ႔ ၊

မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္ သူမ်ားအားကိုးလြန္းတဲ႕စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ႕ ရံႈးနိမ္႕မႈေတြကပဲ တစ္ေယာက္တည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတတ္ေအာင္ လမ္းျပေပးသြားတာပါ။

ငါလား...

ေနတတ္ထိုင္တတ္လိုက္တာလို႕ မထင္လိုက္ပါနဲ႕ ၊

မေနတတ္မထိုင္တတ္ လုပ္ခဲ႕တဲ႕ အမွားေတြကေနမွ သင္ခန္းစာယူ ျပန္ျပင္ထားတာပါ။

ငါလား ...

ရင့္က်က္လိုက္တာလို႕ မထင္လိုက္ပါနဲ႔ ၊

ကေလးစိတ္နဲ႕ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လုပ္ခဲ႕တဲ႕ မဟာအမွားေတြကေန မျဖစ္မေန မာေက်ာလိုက္ရတာပါ။

ငါလား...

မ်ိဳသိပ္ႏိုင္လိုက္တာ အပူပင္မရွိဘူးလို႔္ မထင္လိုက္ပါနဲ႕ ၊ပြင့္လင္းလြန္းၿပီး ရင္ဖြင့္တိုင္ပင္ခဲ႕တာေတြက ေနာက္ေက်ာကဓါးေတြျဖစ္ေနလို႕ တစ္ေယာက္တည္း မျဖစ္မေန တိတ္ဆိတ္ေနပစ္လိုက္ရတာပါ။

ငါလား ...

အေျပာင္းလဲ ျမန္လိုက္တာလို႕ မထင္လိုက္ပါနဲ႕ ။

ေျပာင္းလဲလြန္းတဲ႕ လူေတြအၾကား ေရလိုက္ငါးလိုက္ေနရင္း ခံစားခ်က္ေတြ စုန္းစုန္းမျမႇပ္သြားေအာင္ ကူးခတ္ေနရလို႕ပါ ။
Crd by @tazinsaung

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tazinsaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @tazinsaung! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10892.58
ETH 363.52
USDT 1.00
SBD 0.97