ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ

in esteem •  last year 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုအေျခခံအားျဖင့္ကမာၻေျမေပၚတြင္ပ်မ္းမွ်ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား၏ပုံစံ၏ျဖန့္ျဖဴးေနတဲ့ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္ဆယ္စုႏွစ္သို႔မဟုတ္ရာစုႏွစ္ၾကာေသာအခါ, အျဖစ္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုရည္ၫႊန္းတယ္။ အမ်ားအျပားအခ်က္မ်ားဟာရာသီဥတုအေျခအေနအတြက္ေျပာင္းလဲမႈကိုဦးတည္အေထာက္အကူျဖစ္ေစ။ ဤတြင္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ဤ contributory အခ်က္မ်ားႏွင့္ဂယက္ရိုက္မွာၾကည့္သည္:

image
google

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္တာဝန္ရွိအခ်က္မ်ား

ဤတြင္ကမာၻေျမေပၚတြင္ရာသီဥတုအေျခအေနအတြက္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစေသာအဓိကအခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုၾကည့္သည္:

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးေရာင္ျခည္

Sun ကကမာၻေျမသို႔ေရာက္ရွိႏွင့္အာကာသအတြင္းကိုျပန္ထုတ္လႊတ္ေၾကာင္း၎၏စြမ္းအင္ radiates ။ ဤသည္စြမ္းအင္သူတို႔ရဲ႕ရာသီဥတုအေျခအေနထိခိုက္, အားျဖင့္, ေလတိုက္ႏႈန္း, သမုဒၵရာေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အျခားယႏၲရားမ်ား၏လမ်းဖြင့်ကမာၻလုံး၏ကြဲျပားျခားနားေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွယူသြားတတ္၏။

မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈ

မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈကမာၻေျမအေပၚအေတာ္ေလးဘုံတစ္ခုျဖစ္ၿပီးဒီဒီမွာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအတြက္အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေျမေပၚတြင္မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ခံသည္။

လူ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ကမာၻေျမကိုယ္တိုင္ကအေပၚဘဝက၎၏ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ေစတယ္။ လူသားျမားသဖြင့်ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ၏ျဖစ္စဥ္ကိုရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားဖို႔ဦးေဆာင္လမ္းျပေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာင့္ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာေလာင္ကြၽမ္းစက္မႈေလ်ာ့၏မီးေလာင္ရာႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ညစ္ညမ္းမႈမွကာဗြန္၏ထုတ္လႊတ္အဲဒါကိုထည့္ပါ။

Orbital အေျပာင္းအလဲေတြဟာ

ကမာၻေျမရဲ႕ပတ္လမ္းထဲမွာအေျပာင္းအလဲေပၚမွာလက္ခံရရွိေနေရာင္ျခည္၏ရာသီအလိုက္ျဖန့္ျဖဴးေနတဲ့ေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဒါဟာအေျပာင္းအလဲဆိုး႐ြားစြာရာသီဥတု impact ေၾကာင့္ Milankovitch သံသရာအတြက္ရလဒ္မ်ား။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဤတြင္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ဂယက္ရိုက္မွာၾကည့္သည္:

သစ္ေတာမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

သစ္ေတာမ်ားတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္အပင္ေျမာက္ျမားစြာမ်ိဳးစိတ္ေနရာျဖစ္သည္အျဖစ္အေစခံမ်ားႏွင့္ကမာၻေျမေပၚတြင္ေဂဟစနစ္ဟန္ခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းရန္။ သို႔ေသာ္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအမ်ားအျပားေဒသမ်ားတြင္သစ္ေတာမ်ား၏မ်ိဳးသုဥ္းရန္ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ေရအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ကမာၻေျမေပၚတြင္ေရစနစ္အမႈေၾကာင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈလုပ္ဖို႔ေႏွာင့္အယွက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါမိုး႐ြာသြန္းမႈပုံစံအားျဖင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာမိုးေခါင္ျခင္းႏွင့္ေရႀကီးကဲ့သို႔အစြန္းေရာက္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေစအေျပာင္းအလဲျမန္ျဖစ္လာသည္။ ဒါဟာအစေရခဲျမစ္မ်ား၏အရည္ေပ်ာ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ေတာရိုင္းတိရစာၦန္အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရိုင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ရွင္သန္မႈမ်ားအတြက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာၾကပါၿပီ။ ရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္အပင္မ်ား၏မ်ိဳးစိတ္မ်ားတစ္ဦးကအေရအတြက္ကိုခ်ၿပီအမ်ားအျပားသုဥ္း၏ခါနီးအေပၚျဖစ္ၾကသည္။

image
google

ေကာက္ခ်က္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကမာၻလုံးဆိုင္ရာျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝတပ္ဖြဲ႕ေတြအျပင္, လူ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္းဒီေျပာင္းလဲမႈ majorly လႉဒါန္းခဲ့ပါၿပီ။ သဘာဝတပ္ဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါေနစဥ္, လူသားေတြသူတို႔ကကမာၻေျမေပၚတြင္သဟဇာတထိန္းသိမ္းရန္အလို႔ငွာရာသီဥတုအေပၚအပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဖို႔ဦးေဆာင္လမ္းျပေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေသခ်ာရေပမည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ဥတုရာသီ ​ေတာကိုမွီ၏

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @taylae! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taylae from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ဥတုရာသီ ​ေတာကိုမွီ၏

စက္မွုေတြထြန္းကား ရာသီဥတုေတြဆိုးရြား

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာျပႆနာ