အတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္း

in #esteem5 years ago

"က်ေနာ္တို႔ေတာ့ဘူးအတူတူမျဖစ္နိုင္ပါ။ " ဟုဆိုသင္, သူ႔ကိုသို႔မဟုတ္သူမ၏အမွုအရာတို႔ကိုစုသိမ္းကိုေတြ႕ျမင္တံခါးကိုပိတ္ႏွင့္သင့္စိတ္ကိုထုံတတ္၏။ သင့္ဦးေႏွာက္ရပ္တန္႔ေနစဥ္သင္၏အသက္တာ၏ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္, ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတစ္ႀကီးမားအပိုင္းအစအသည္းအသန္အေျခအေနသစ္နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္လ်င္ျမန္စြာသင္တို႔ေျခေအာက္၌ ေၾကာင္းေျမျပင္မွမေစာင့္, နက္ရွိုင္းေသာသင္၏အရင္ဘတ္အတြင္းပိုင္းကိုသင္တစ္နည္းနည္းနဲ႔ခံစားမိဖို႔ႀကိဳးစားေနလြန္ႏွင့္ေနသည္: ဒီအစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္, ဒီအစဥ္အျမဲျဖစ္ပါတယ္။

image

ၿပိဳကြဲနာက်င္ျဖစ္ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာလူယုံၾကည္မတူဘဲကႏွစ္ဖက္စလုံးအဘို႔အနာက်င္ျဖစ္ပါသည္: သူသို႔မဟုတ္သူမအတြက္အမွန္တကယ္အခ်ိန္ကာလအဘို႔သင္တို႔ကိုခ်စ္လၽွင္သင္ျပဳသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေကာင္းအတူတူပင္နာက်င္မွုခံစားရ၏။ ဒါဟာသူသို႔မဟုတ္သူမေနာက္ဆုံးေတာ့သင္စြန္႔ခြာရန္ဆုံးျဖတ္သည္အခါ, သူတို႔ကထိတ္လန္႔ျခင္းႏွင့္ဝမ္းနည္းျခင္းအတိတ္ၿပီးသားမၾကာခဏျဖစ္ၾက႐ုံျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ မ်ားအတြက္ေၾကာင့္သာအခ်ဳပ္အျခာျဖစ္၏။ ႏွင့္မ်ားစြာေသာအင္တာနက္ကေဆာင္းပါးေတြနဲ႔မတူပဲအႀကံျပဳ, နာက်င္မွုႏွင့္အတူကိုင္တြယ္ရန္အဘယ္သူမၽွမအျမန္လမ္းသည္ရွိ၏, အဘယ္သူမၽွမျဖတ္လမ္းသည္ ႐ုတ္တရက္နိုးႏွင့္ပြင္ခံစားရကူညီမယ္လို႔မၽွေမွာ္ေဆးလုံးရွိေသး၏။ တစ္ဦးကအဖြဲ႕ဟာဆုံးရွုံးမွုျဖစ္ၿပီး, မည္သည့္ဆုံးရွုံးမွုကိစၥတြင္၌ရွိသကဲ့သို႔, ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ငရဲ၌ရွိသမၽွေသာစက္ဝိုင္းရွိရလိမ့္မည္။

တကယ္ေတာ့အဲဒီစက္ဝိုင္းေလးခုျဖစ္ရွိသြားၾကသည္ႏွင့္ငရဲကေနထို႔ေနာက္ထြက္ေပါက္။ အဆိုပါေလးစက္ဝိုင္း, ဒါမွမဟုတ္စိတ္မသာညည္းတြား၏အဆင့္ဆင့္ျငင္းဆို, အမ်က္ေဒါသ, ညႇိႏွိုင္းႏွင့္စိတ္က်ေရာဂါပါ၏ ထြက္ေပါက္လက္ခံမွုျဖစ္တယ္, ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ္ေနာက္မွအေၾကာင္းေျပာဆိုလိမ့္မယ္။

image

ျငင္းပယ္ကနဦး Post-အဖြဲ႕ဟာစိတ္ခံစားမွုမ်ားမယုံနိုင္စရာျပင္းထန္မွုမွသင္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ရည္ရြယ္သင့္ရဲ့ မ်ား၏တုံ႔ျပန္မွုျဖစ္ပါတယ္။ ျငင္းပယ္သင္လူတစ္ဦး၏အဘယ္အရာကိုမ်ိဳးကိုေပၚ မူတည္. မိနစ္သို႔မဟုတ္ေန႔ရက္ကာလအဘို႔ၾကာရွည္နိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့အျဖစ္အျခားအဆင့္၏တစ္ဦးခ်င္းစီ: တခါတရံမွာ (ကဘုံသို႔မဟုတ္ပုံမွန္တစ္ဦးေရာဂါေဗဒျဖစ္တယ္, မဟုတ္ေပမယ့္) ျငင္းပယ္သည္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာရွည္နိုင္ပါတယ္။ အခါျငင္းပယ္အဆင့္တြင္တစ္ဦး မၾကာခဏသူ / သူမ၏ေဟာင္းတစ္ဦးအမွားလုပ္ရွုပ္ေထြးတယ္, ေနာက္ဆုံးမွာသူကမ်ားႏွင့္ျပန္လာနားလည္သေဘာေပါက္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ပါတယ္ယုံၾကည္သည္။ ထိုေနာက္မွအမ်ားအားျဖင့္အမ်က္ေဒါသႂကြလာ: "ဘယ္လိုသူ / သူမသည္ငါ့ဆီသို႔ဤသို႔ျပဳနိုင္မည္နည္း" လူအေတာ္မ်ားမ်ားကခက္ခဲသို႔မဟုတ္ပင္မျဖစ္နိုင္သူတို႔ဒါေၾကာင့္ခ်စ္လွစြာေသာက်င္းပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဆီသို႔အမ်က္ေဒါသခံစားရႏွင့္အစားမိမိတို႔ကိုယ္ကိုဦးတည္သည္ဤအမ်က္ေဒါသကိုညႊန္ၾကား, သို႔မဟုတ္ပါကသီးဖို႔ႀကိဳးစားမွရွာေတြ႕ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ပါ။ ဒါေပၚမုန္းတီးမွုအီးေမးလ္မ်ားေရးအပိုင်းပိုင်း, သူ႔ကိုသို႔မဟုတ္သူမ၏ႏွင့္အတူခ်ိဳးအဆက္အသြယ္အားလုံးကိုသင့္ရဲ့ရည္းစားေဟာင္းရဲ့ဓါတ္ပုံကိုတက္ကိုက္ျဖတ္ (ႏွင့္မ်ားေသာအားျဖင့္တစ္ဦး ျငင္းပယ္ဇာတ္စင္ကာလအတြင္းတစ္ဦးျဖစ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ႀကိဳးစားပါတယ္), ႏွင့္: ဒါဟာကိုယ့္ကိုကိုယ္အမ်က္ကိုခံစားရပါေစရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသည္အမ်က္ေဒါသ႐ုတ္တရက္အဖြဲ႕ဟာေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့စိတ္ပ်က္၏ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္, ႏွင့္သဘာျဖစ္၏ ဤအဆင့္ကာလအတြင္းကအမ်က္ေဒါသထြက္ပါေစရန္အေရးႀကီးပါသည္, ဒါေပမယ့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသို႔မဟုတ္စိတ္ပိုင္းအျခားလူကိုထိခိုက္ေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလမ္းအတြက္။ ကိုညႇိႏွိုင္းလာ: ဆက္ဆံေရးေမၽွာ္လင့္လ်က္, သူတို႔ေဟာင္းကိုျပန္သြားဖို႔ႀကိဳးစားမွုစတင္သည္။ ၿပီးေတာ့စိတ္က်ေရာဂါရွိလာပါသည္: နက္ရွိုင္းေသာဝမ္းနည္းမွုတစ္ခုကာလ, ေရာင္ျပန္ဟပ္မွု, ႏွစ္ဦးစလုံးမိတ္ဖက္, မ်က္ရည္ႏွင့္အထီးက်န္မွုေတြျဖင့္အမွားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ။ ဤကာလအတြင္းကအရက္အတူအႏုတ္လကၡဏာခံစားခ်က္ေတြကိုကြာတြန္းထုတ္တဲ့မူးယစ္ေဆးဝါး, ဆက္ဆံေရးျပန္ခုန္ထြက္, သို႔မဟုတ္အျခားလမ္းအတြက္, သို႔ေသာ္ဤနက္ရွိုင္းေသာ ခံစားရတယ္, ထိုသို႔ၾကာေနခ်ိန္မွာအထဲတြင္ဆက္ေနရန္မႀကိဳးစားရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ငရဲထဲကတစ္လမ္းအျဖစ္လက္ခံမွုရွိလာပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @taitano! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @taitano! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23453.68
ETH 1681.87
USDT 1.00
SBD 2.66