Sort:  

Bukan terong gila. Terong pungoe boh jih bulat berbulu seperti duri, njan bak lawah pageù atau lawah utuen yang oën warna ungu, bineh jln u tunong jai bak njan atau toe2 laot daerah barat jai cit..

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 11720.21
ETH 379.17
USDT 1.00
SBD 0.99