အ​ေမရိကန္​-တ႐ုတ္​ ကုန္​သြယ္​​ေရး စစ္​ပြဲ ဂယက္​လွဳိင္း

in #esteem2 years ago

*** အ​ေမရိကန္​-တ႐ုတ္​
ကုန္​သြယ္​​ေရး စစ္​ပြဲ ဂယက္​လွဳိင္း ***

 အေမရိကန္နွင့္ တရုတ္တို႔အႀကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ တစတစနွင့္ အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ယေန႔ ေသာႀကာေန႕အေမရိကန္ေစ်းကြက္အခ်ိန္အေစာပိုင္းတြင္ သမၼတထရမ့္က တရုတ္ပို႕ကုန္ ေဒၚလာ 50 ဘီလီယံဖိုးပမာဏအေပၚ အခြန္ 25% စည္းႀကပ္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာႀကားခ့ဲသည္။ တရုတ္မွ အေမရိကန္၏ နည္းပညာမ်ားနွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဗ်ဴ ဟာမ်ား ခိုးယူေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္နိုင္ငံမွ အေမရိကန္သို႕ ပို႕ကုန္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း 1100 ေက်ာ္ကို အခြန္စည္းႀကပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္မွဳ နွင့္ စက္ရုပ္တီထြင္မွဳ နည္းပညာက႑ ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ က႑ နွင့္ ကားထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ားကို အဓိက ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

  သမၼတထရမ့္ကေတာ့ နွစ္နိုင္ငံညိွနိုင္းမွဳဟာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ႀကာ မေျပလည္တ့ဲ အေျခေနေရာက္ေနေႀကာင္း ၊ ထုိအေျခေန ဆက္ျပီး ႀကာရွည္ဦးမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း ေျပာႀကားထားသည္။ အေမရိကန္အစိုးရက ဇူလိုင္ 6 ရက္ေန႕ကစျပီး အခြန္မ်ားကို စတင္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ေႀကညာထားသည္။ သမၼတထရမ့္ကေတာ့ ႀကာသပေတးေန႔တြင္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးအႀကံေပးမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျပီး အခြန္စည္းႀကပ္ေရးကို မီးစိမ္းျပခ့ဲသည္။

 ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားႀကီးနိုင္ငံ 2 နိုင္ငံတို႕၏ ကုန္သြယ္ေရးပဋီပကၡျပင္းထန္လာေစရံုမွ် မက သမၼတထရမ့္သည္ ကေနဒါ ၊ မကၠဆီကို ၊ နွင့္ ဥေရာပအဖြဲ႕အစည္းနိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္လည္း စတီးနွင့္ အလ်ဴ မီနံယံ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္စည္းႀကပ္ထားေသးသည္။ 

 အေစာပိုင္းကာလမ်ားက ေပက်င္းမွ  ေဒၚလာ 50 ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိေသာ အေမရိကန္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကား ၊ ေလေႀကာင္းသံုးပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပဲပိစပ္တို႕ အေပၚ တန္ျပန္ အခြန္စည္းႀကပ္မွဳ ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာခ့ဲသည္။ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Geng Shuang ကေတာ့ အေမရိကန္က တရုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းတန္ျပန္အစီစဥ္မ်ားျပဳလုပ္၍ ကာကြယ္သြားမည္ဟု ေသာႀကာေန႔တြင္ ေျပာႀကားခ့ဲသည္။ သမၼတထရမ့္ကေတာ့ တရုတ္က တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မွဳ မရပ္လွ်င္ အေမရိကန္ က တရုတ္၏ ကုန္သြယ္မွဳပမာဏ ေဒၚလာ 100 ဘီလီယံဖိုး အေပၚ ထပ္မံ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သြားမည္ဟု ျပန္လည္ေခ်ပထားသည္။ 

Credit#Nang_Kham_Thiri_Oo
image

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @olay, @olay.

This post has received a 7.37% upvote from thanks to: @olay!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Congratulations @olay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote
Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @olay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 35363.78
ETH 1139.02
USDT 1.00
SBD 3.03