ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုအေၾကာင္းတရားမ်ား

in #esteem5 years ago

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကမၻာႀကီးနည္းပညာ၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌တစ္ဦးလၽွင္ျမန္မွုႏွုန္းမွာဖြံ့ၿဖိဳးဆဲျဖစ္ပါတယ္ႏွင့္ 20 ရာစုမ်ားစြာေသာျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းနိုင္ၿပီဆဲလူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမေပးနိုင်ေသာကိစၥမ်ားရွိပါသည္။ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွု, စစ္ပြဲေတြ, သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ေလထုညစ္ညမ္းမွုကဲ့သို႔ေသာစိန္ေခၚမွုမ်ားအနက္ဆင္းရဲမြဲေတမွုအထင္ရွားဆုံးျပႆနာမ်ား၏တဦးတည္းျဖစ္၏ တကယ္ေတာ့ေၾကာင့္အမ်ားအျပားဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ား၏ေဘးပါပဲ။ ထို႔ေၾကာင့္, နားလည္မွုႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုကမၻာေပၚမွာေနဆဲပစၥဳပၸန္သည္အဘယ္ေၾကာင့္၏အေၾကာင္းရင္းမ်ားဖ်က္သိမ္းေရးအေရးႀကီးပါသည္။

image

ထိုကဲ့သို႔ေသာကမၻာလုံးဆိုင္ရာျပႆနာကိုခြဲျခားစိတ္ျဖာအခါ, တစ္ဦးသမိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုဆိုင္ရာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ကမ္ဘာေပ်ါမွာအဆင္းရဲဆုံးၾကားတြင္ျဖစ္ေၾကာင္းနိုင္ငံမ်ားအသင္းခ်မ္းသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ေက်းကၽြန္တင္ပို႔ရာမွကိုလိုနီ, ဒါမွမဟုတ္ေဒသမ်ားတစ္ခ်ိန္ကၾက၏ ထို႔အျပင္ဤနယ္ေျမမ်ားအခ်ိဳ႕အရင္းအျမစ္မ်ားညႇစ္ခဲ့ၾကသည္။ ကေနဒါသို႔မဟုတ္ၾသစေၾတးလ်နဲ႔တူရွားပါးႁခြင္းခ်က္ဥပမာနီးပါးအာဖရိက၏တစ္ခုလုံးကိုတိုက္ႀကီးဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွု၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌တစ္ဦးျပႆနာဧရိယာသည္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုမျငင္းလိုပါဘူး။ ဤသည္ကိုလိုနီစနစ္ကိုယခင္ကိုလိုနီတွင်နေထိုင်ေသာလူၿမိဳ႕ေတာ္သို႔မဟုတ္ပညာေရးကိုရယူမနိုင္ဘယ္မွာအေျခအေနမ်ား၏ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွလွူဒါန္းခဲ့သည္ဟူေသာအခ်က္ကိုေၾကာင့္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္အေပၚဆီးရီးယား, အီဂ်စ္, ယူကရိန္း, ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္နိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မွုကိုလည္းအသက္တာ၏အရည္အေသြးသိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားေစရွိရာကမၻာေပၚတြင္အအေတာ္ၾကာပူအစက္အေျပာက္အဲဒီမွာတည္ရွိ။

ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္အမ်ားဆုံးတိုက္ရိုက္ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ ကိုနယ္သာလန္သို႔မဟုတ္ဘယ္လ္ဂ်ီယံလူဦးေရရဲ့ျမင့္မားသိပ္သည္းဆရွိသည္အျဖစ္၎တို႔၏စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္မွုလုပ္ငန္းစက္မွုလယ္ယာႏွင့္အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေျဖရွင္းခ်က္အေပၚအေျခခံသည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုႏွင့္တစ္နိုင္ငံ၏လူဦးေရသိပ္သည္းမွုႏွင့္၎၏စိုက္ပ်ိဳးေရး ထိုကဲ့သို႔ေသာနိုင္ငံအၾကားခ်ိန္ခြင္လၽွာအၾကားတည္ရွိ ဆင္းရဲမြဲေတမွုႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွုဒါမရွိသအခြင့္အလမ္းရွိသည္။ အလားတူအျခားအနည္းပညာ-အဆင့္ျမင့္နိုင္ငံမ်ားရည္ညႊန္းသည္။ လူဦးေရရဲ့အမ်ားစုအနိမ့္-အက်ိဳးရွိစြာလက္စြဲစာအုပ္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးအတြက္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာေကြာင်႕မတူဘဲ, ကမၻာ့အႀကီးဆုံးလူဦးေရသိပ္သည္းဆတစ္ဦးရွိပါတယ္ထားတဲ့ဘဂၤလားေဒ့ (စတုရန္းမိုင္အတြက္ 2.791 ပုဂၢိဳလ္မ်ား) အစြန္းေရာက္ဆင္းရဲမြဲေတမွု-အမ်ားစု၏အစြန္းေပၚတြင္တည္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္, သာ 80 ေလာက္စတုရန္းမိုင္ႏွုန္း, ဒါေပမယ့္ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့အနိမ့္ေသာေျမဆီလႊာကေလးေမြးဖြား၏ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လုပ္အားမ်ားအသုံးျပဳမွုႏွင့္အတူအာဖရိကနိုင္ငံမ်ားရွိပါတယ္အဲဒီနိုင္ငံေတြဟာသူတို႔ရဲ့ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ျမႇင့္တင္ရန္မရပါဘူး။

image

ရည္မွန္းခ်က္ကဆင္းရဲမြဲေတမွုအခ်က္မ်ားႏွင့္အတူေၾကာင့္လူမွုေရးအခ်က္မ်ား ကိုဆင္းရဲသားအမ်ားအျပားဝင္စားေၾကာင္းအထူးသျဖင့္, စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစရိုက္မ်ားစဥ္းစားရန္လည္းအေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ားႀကီးဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ဆင္းရဲသားအစိုးရမ်ား ကသူတို႔ကိုေပးအပ္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေငြေပးေခ်မွုအေပၚမွီခို, သူတို႔ရဲ့ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ႀကိဳးစားပါဘူး။ သူတို႔ေနဆဲဒါေပၚအိမ္ေဖာ္, သန္႔ရွင္းေရး, စာတိုက္အလုပ္သမားမ်ား, စာပို႔လုလင္ႏွင့္ဖြစ်လာနိုင်ေပမယ့္မွုေၾကာင့္ (ကိုလည္းသူတို႔အဘို႔အေပးေဆာင္ဖို႔နိုင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့) ပညာေရးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားမရွိျခင္း, သူတို႔မွာေကာင္းစြာ- အလုပ္အကိုင္မ်ားအလုပ္လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လုပ္ေနတာပညာေရးႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအတြက္လိုအပ္ေသာပိုၿပီးေငြရွာဖို႔ထိုသို႔သူတို႔ကပိုေနျမဲက်ားေနျမဲအေျခအေနကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ပိုႏွစ္သက္လိမ့္မယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23217.86
ETH 1605.41
USDT 1.00
SBD 2.59