အေထာက္အထား

in #esteem5 years ago

အေထာက္အထား, သူ႔ဟာသူအတြက္သတ္မွတ္-ေစတစ္ဦးတည္းကိုယ်႕ကိုယ်ကိုတစ္ပုဂၢိဳလ္ေရးအျဖစ္ခက္ခဲသည္။ ဒါဟာဝိေသသလကၡဏာကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အျခားသူမ်ားငါတို႔ဆိုသည်ကားအဘယ်သို႔ဖြစ်သည်ကိုပုံရသည္။ ဤကိစၥတြင္ခုႏွစ္, ဝိေသသလကၡဏာေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျခင္းႏွင့္အရည္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္အျခားသူမ်ားကိုယ်႕ကိုယ်ကိုေျပာျပမယ့္ပုံျပင္ကိုဖြစ်သည်ေနေသာေၾကာင့္, ခဏရဲ့အသိေပးစာမွာေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ အေထာက္အထားတစ္ခုအစိုင္အခဲ, ထြင္းထု-သို႔ေက်ာက္ေၾကညာခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ ယခုအခ်ိန္တြင္မွယခုအခ်ိန္တြင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အေထာက္အထားေတြကိုပုံေဖာ္ႏွင့္မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေနၾကသည္။

image

ကၽြန္မအခိုင္အမာဟာေလာကအျမင္အတြင္းငါ၏အဝိေသသလကၡဏာသတ္မွတ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့လၽွင္ေသးပါ, ငါအဓိကအားဖန္တီးမွုႏွင့္ဝိညာဥ္ေရးအေပၚအာ႐ုံစူးစိုက္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကိုေျပာပါလိမ့္မယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းငါေဒသႏၲရ ကဗ်ာေရးရန္ႏွင့္မနာသီခ်င္းဆိုမည္။ ကၽြန္မမွန္မွန္ဂ်ာနယ္မ်ားငါ့ကဗ်ာတင္ျပရန္ႏွင့္ အျဖစ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအတြက္လုပ္ေဆာင္။ ငါေဖ်ာ္ေျဖပြဲအတြက္တခါတရံတြင္သီဆိုေပ်ာ္ေမြ႕, ဒါေပမယ့္အမ်ားအားျဖင့္ကိုယ့္လူတန္းစားေပါင္းစုံအေပၚအိမ္ႏွင့္ေနစဥ္အတြင္းမွာငါ့ကိုယ္ပိုင္ခံစားဘို႔မနာသီခ်င္းဆိုမည္။ ဝိညာဉ်၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌ငါတစ္ခုခ်င္းစီကိုနံနက္ဆင်ခြင်ႏွင့္ညဉ့္, ေန႔စဥ္အတြင္းဝိညာဥ္ေရးရာဂီတကိုနားေထာင္ပါ။ ငါသည္လည္းဝိညာဥ္ေရးရာဗုဒၶဘာသာ, ခရစ္ယာန္ဘာသာ, အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔တျခားဘာသာတရားကေနအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္အစဥ္အလာႏွင့္ ပတ္သက္. စဥ္းစားသုံးသပ္ေပ်ာ္ေမြ႕။ ငါတစ္ေန႔တစ္ေလၽွာက္လုံးတရားအားထုတ္ရန္ျပည္နယ္ထဲမွာဆက္ရွိေနဖို႔ႀကိဳးစားပါ။

ငါကပိုသာမန္ နဲ႔ကၽြန္မဆီယက္တဲလ္, ဝါရွင္တန္ရွိေမြးဖြားခဲ့ၿပီး, လက္ရွိရွိနေထိုင်သူ 33 ႏွစ္အရြယ္ေကာ့ေကးဆပ္အထီး, အေမရိကန္, ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေျပာနိုင္ပါသည္။ ငါဇနီး, သားသမီးမႏွင့္ ရွိသည္။ ငါအေၾကာင္းအရာညႇိႏွိုင္းေရးမွူးႏွင့္အယ္ဒီတာအျဖစ္အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အၾကႇန်ဳပ်၏အကြိဳက်ဆုံးအစားအစာမကၠဆီကန္အစားအစာသို႔မဟုတ္အီတလီအစားအစာတစ္ခုခုကိုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔လူကန္လန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးစလုံးဖြစ်၏။ ငါအိုင္က်ဴစမ္းသပ္ ယူ. တစ္ဦးအနီး-ပါရမီရမွတ္တယ္။ ငါငါးခြဲစိတ္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ငါသည္ငါ့အေရးအသားဘို႔ဆုအနိုင္ရရွိခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္မရံဖန္ရံခါစစ္တုရင္ကစားရန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာဒီဂိမ္းအေၾကာင္းကိုအ႐ူးျဖစ္ခဲ့သည္။ အၾကႇန်ဳပ်၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ႏွင့္အတွင်းတစ္ဦးေရာေႏွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာခၽြတ္စာရင္းျပဳစုဖို႔သိပ္ျဖစ္တယ္, ဒါေပမဲ့ကၽြန္မစာဖတ္သူေတြကတဆင့္လမ္း၌ေရွာက္သြားၾကဖို႔အတွက်ပါလိမ့္မယ္ပုံကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္မသိရပါဘူး။

image

ၾကႇန်ေတ်ာ့ရဲ့အေထာက္အထားဆန္းစစ္ပါ, ငါဟုတ္တယ္, ငါမည္သူမဆိုတစ္ဦးကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးစမ္းသပ္မွုအတြက္ျဖည့္စြက္နိုင္တဲ့ဒီမ်က္ႏွာျပင္ဝိေသသလကၡဏာျဖစ္ေၾကာင္းကိုသေဘာေပါက္လာတယ္။ သို႔ေသာ္ဝိေသသလကၡဏာ၏ဤအလႊာေအာက္မွာငါတစ္ဦးထက္ပိုတစ္ေလာကလုံးဝိေသသလကၡဏာလည္းရွိ၏ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘာဝနာမွတဆင့္ကၽြန္မအခ်ိန္ေလးႏွင့္ အခ်ိန္ရေသာအခါအားလုံးငါ၏အႀကံအစည္, ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအာ႐ုံေတြ႕ၾကဳံၾကႏွင့္စိတ္ခံစားမွုဒါအေဝးမွာငါသူတို႔ထံမွ လုပ္လိုက္ေသာခံစားရေၾကာင္းတိုက္ရိုက္ရိပ္မိေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ၾကႇန်ေတ်ာ့ရဲ့အေထာက္အထားရိုးရွင္းစြာသတိျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းအဆိုပါရွာေဖြေတြ႕ရွိမွုတုန္လွုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အံ့အားသင့္ျဖစ္ျခင္းအျပင္, ငါသည်ဤျပည္နယ္၏အလုံးစုံတို႔အဘို႔မရရွိနိုင္ေၾကာင္းကိုသေဘာေပါက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို-ေၾကာင္းစင္ၾကယ္ေသာဝိညာဏ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့တစ္ေလာကလုံးဝိေသသလကၡဏာျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @ngawine! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22861.91
ETH 1572.02
USDT 1.00
SBD 2.47