ငါလား

in #esteem • 4 years ago

image
Credit:photo
💟ငါလား~~~
အတၱႀကီးတာ မဟုတ္ဘူး
ပစ္ထားခံရတာမ်ားလို႔
တစ္ေယာက္ထဲ ရပ္တည္ေနတာ~~~

💟ငါလား~~~
ေဒါသႀကီးတာ မဟုတ္ဘူး
သည္းခံရတာေတြမ်ားလို႔
အရွိန္ျပင္းျပင္း ေပါက္ကြဲလာတာ~~~

💟ငါလား~~~
ေစတနာမဲ႔တာ မဟုတ္ဘူး
ေမတၲာေတြ ေရာင္ျပန္မဟပ္လို႔
တန္းဖိုးမထားေတာ့တာ~~~

💟ငါလား~~~
မလြမ္းေတာ့တာ မဟုတ္ဘူး
ကိုယ့္အေပၚ သံေယာဇဥ္မရွိလို႔
မတမ္းတေတာ့တာ~~~

💟ငါလား~~~
ခံစားခ်က္မရွိတာ မဟုတ္ဘူး
ဒဏ္ရာေတြ မ်ားလြန္းလို႔
ႏွလံုးသားထဲက ထုတ္ပစ္ခဲ႔တာ~~~

💟ငါလား~~~
နားလည္မႈ ့မရွိတာ မဟုတ္ဘူး
ခြင့္လႊတ္မႈနဲ႔ မတန္ေတာ့လို႔
ဥေပကၡာ ျပဳလိုက္တာ~~~

💟ငါလား~~~
သစၥာမရွိတာ မဟုတ္ဘူး
ယံုၾကည္မႈေတြ ရိုက္ခ်ိဳးခံရလို႔
လွည့္မၾကည့္ေတာ့တာ~~~

💟ငါလား~~~
အထီးက်န္ေနတာ မဟုတ္ဘူး
ရင့္က်က္သြားလို႔
တစ္ေယာက္တည္း ေနတာ~~~

💟ငါလား~~~
စိတ္ခိုင္ေနတာ မဟုတ္ဘူး
နာက်င္မႈ႔ေတြမ်ားလို႔
မ်က္ရည္ေတြ ရပ္တန္႔သြားတာ~~~

💟ငါလား~~~
ေလာဘႀကီးတာ မဟုတ္ဘူး
ဘဝသစ္ တည္ေဆာက္မလို႔
အခ်ိန္ေတြ လုေနရတာ~~~

💟ငါလား~~~
အစြန္းေရာက္တာ မဟုတ္ဘူး
အမွားမရွိေအာင္လို႔
လမ္းမွန္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေနတာ~~~

💟ငါလား~~~
ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံရင္း အခ်ိန္ေတြၾကာလာေတာ့
ေနာက္ဆံုး တည္ျငိမ္လာတယ္~~~

🍀🍀အညာေျမကုိရင္🍀🍀

Sort:  

Congratulations @myanmargirl! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57155.56
ETH 4437.90
BNB 617.95
SBD 7.01