ဖက္ရွင္​

in #esteem6 years ago

အဆိုပါဖက္ရွင္စက္မွုလုပ္ငန္းစက္မွုေတာ္လွန္ေရးၿပီးကတည္းက "ဖက္ရွင္" ခဲ့ေပမယ့္အဝတ္အစားဖက္ရွင္ည်လူသားတို႔တည္ရွိခဲ့ၾကၿပီးကတည္းကန္းက်င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာပိုင္း, ဖက္ရွင္တစ္ခုနာမ္တစ္ခုသို႔မဟုတ္ႀကိယာအျဖစ္အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ နာမ္အျဖစ္က်ေနာ္တို႔ေရြးခ်ယ္မွုအားလုံးကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလွည့္ပတ္ၾကည့္ရွုနိုင္ပါတယ္လူေတြကိုသူတို႔ရဲ့အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္သူတို႔အဝတ္အစားဒီဇိုင္းမ်ားသို႔ထိုးသြင္းသည့္အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္အတူပါေစ။ တစ္ဦးႀကိယာအျဖစ္က်ေနာ္တို႔တၳဳ, စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ေခတ္ျဖစ္ျခင္းသည္အျခားျဖစ္ရပ္သက္ေသခံ, ဒါမွမဟုတ္ဖန္တီးနိုင္ပါတယ္။ မရအံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္သည္စကားလုံးက "ဖက္ရွင္" ျပင္သစ္ဘာသာစကားမွ တစ္ခုရွိတတ္ေပမယ့္ကထက္ပိုမိုရွုပ္ေထြးသည္။ ေအာက္ပါအပိုဒ္မွာေတာ့ငါ "ဖက္ရွင္" ၏အဂၤလိပ္ႏွင့္လည္းစကားလုံးမ်ား၏ကြဲျပားျခားနားေသာသက္ေရာက္မွုအေၾကာင္းကိုရွင္းျပပါလိမ့္မယ္။

image

အစပိုင္းမွာက်ေနာ္တို႔၏အဂၤလိပ္ကိုၾကည့္နိုင္ပါတယ္ "ဖက္ရွင္။ " ဟုအဆိုပါစကားလုံးမ်ား၏တိုးတက္မွု "ဖက္ရွင္" မၽွမၽွတတေဝးေက်ာအခ်ိန္အတြက္နဲ႔ညီမၽွတယ္။ သူ႔ရဲ့ပထမဦးဆုံးမူကြဲမူလက (ေအာင္) မွဆင္းသက္လာခဲ့သည့္ ( "တစ္ခ်မွတ္ျခင္း"), ႏွင့္အတူလက္တင္၌ရွိ၏။ ဒါေၾကာင့္ပထမဦးဆုံးၿပီးေတာ့ႀကိယာ, လက်တင်အတြက္နာမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့သူကသုံးမ်ိဳးကြဲအျဖစ္ပြင်သစ်ေဟာင်းေပၚသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ဤသုံးပါးစကားလုံးမ်ားကိုထိုကဲ့သို႔ေသာဖက္ရွင္ပုံစံျဖစ္ေစလ်က္, ႏွင့္မ်က္ႏွာကိုအျဖစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဓိပၸါယ္မ်ား, ရွိသည္။ ကဖက္ရွင္တစ္ခုသို႔မဟုတ္လမ္းဆိုလိုတာက႐ုံ ဖြစ်လာတဲ့အခါသို႔ရာတြင္ထိုသို႔ေဟာင်းေျမာက္ပိုင္းပြင်သစ်ထဲတြင္ရိုးရွင္းေသာတယ္။ တူညီေသာစကားလုံး အဘိဓါန္မွခရီးထြက္ျခင္း,အေနာက္ဆုံး " လက္ရွိမွာ, "ဖက္ရွင္" အမ်ားဆုံးဘာသာစကားမ်ားသူတို႔ရဲ့စနစ္ သို႔ေပါင္းစပ္ထားတဲ့နိုင္ငံတကာကလက္ခံထားေသာစကားလုံးျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း "ဖက္ရွင္" ဟုနာမ္အျဖစ္ႏွင့္ႀကိယာအျဖစ္အလုပ္ခန္႔သည္။ ဒါဟာနာမ္အျဖစ္ႏွစ္ခုအဓိပၸါယ္မ်ားရွိပါတယ္: "တစ္ဦးကေပၚျပဴလာသို႔မဟုတ္အဝတ္အစား, ဆံပင္, အလွဆင္, ဒါမွမဟုတ္အျပဳအမူ၏ေနာက္ဆုံးေပၚစတိုင္" ႏွင့္ "တစ္ခုခုလုပ္ေနတာ၏ထုံးစံ" ။ ယင္း၏ႏွုတ္ မွာ, က "တစ္ဦးအထူးသျဖင့္ပုံစံသို႔ တဦးတည္းအဓိပၸာယ္ကိုရွိပါတယ္ဒါေပမယ့္လည္းျပဳလုပ္ထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ား "သို႔ဖက္ရွင္တစ္ခုခု" အျဖစ္အသုံးျပဳခံရ။ သို႔ေသ်ာလည်း, ဤ ", ဖက္ရွင္" သာ၏နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအဓိပၸာယ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္စကားလုံးဘဝမ်ားစြာကိုကြဲျပားျခားနားေသာေဒသမ်ားသို႔ေျပာျပတယ္။

ဖက္ရွင္အက်ိဳးဆက္ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွေျပာျပတယ္။ ဤေရြ႕ကားေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမၾကာခဏဖက္ရွင္စက္မွုလုပ္ငန္း, အဝတ္အစားဖက္ရွင္ေတြ, နိုင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းမိုးမွု, နည္းပညာဆိုင္ရာလႊမ္းမိုးမွု, လူမွုေရးၾသဇာလႊမ္းမိုးမွု, စီးပြားေရးလႊမ္းမိုးမွုမ်ားႏွင့္စားသုံးသူ '' လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ထားၾကပါတယ္။ ဖက္ရွင္စက္မွုလုပ္ငန္းအသစ္အဆန္းေပၚတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္းအဝတ္အစားဖက္ရွင္ေတြ, လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အစဥ္အလာကေနတီထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသက္ဆိုင္ေသာ, "ဟုအဆိုပါဖက္ရွင္ေလာကရွိတစ္ဦးကအခ်ိဳ႕ေသာအရာေျပာင္းလဲမွုျဖစ္ပါသည္, ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။ က်ေနာ္တို႔အဆက္မျပတ္ဂီတ, ဗီဒီယိုမ်ား, စာအုပ္ေတြနဲ႔႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေနအသစ္ကဖက္ရွင္စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္အတူတရစပ္လ်က္ရွိသည္။ လည္းလူေတြဝတ္ဆင္ေသာအရာကိုအေပၚႀကီးမားတဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုရွိသည္​။ ႐ုပ္ရွင္က ခုႏွစ္တြင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ၿပီးေနာက္ပိုၿပီးေနကာမ်က္မွန္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတစ္ဦးလမ္းေၾကာင္းသစ္ကမၻာ့က်ယ္ျပန႔္သည္။

image

​ ေနာက္ေက်ာဆီမွာဆိုရင္ မ်ားကဲ့သို႔ဝတ္ဆင္ 1950, ဆယ္ေက်ာ္သက္ပါ။ အဆိုပါဖက္ရွင္စက္မွုလုပ္ငန္းျပင္သစ္အတြက္စက္မွုေတာ္လွန္ေရးထဲကႀကီးျပင္းေပမယ့္အဝတ္အစားဖက္ရွင္အျဖစ္ၾကာျမင့္စြာလူသားတို႔န္းက်င္ရွိခဲ့ပြီးသကဲ့သို႔တည္ရွိခဲ့သည္။ ဖက္ရွင္ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကိုမၾကာခဏနိုင္ငံေရးခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္, ဘာပဲအမ်ားျပည္သူကိန္းဂဏန္းမ်ားဝတ္ဆင္, အထူးသျဖင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာအမ်ားျပည္သူကိန္းဂဏန္းမ်ားမၾကာခဏသတင္းအစီရင္ခံေနသည္ႏွင့္ဖက္ရွင္ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ေပၚတြင္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္, နည္းပညာမေရမတြက္နိုင္ေအာင္ဝတ္ဆင္ ထုတ္လုပ္အားျဖင့္ဖက္ရွင္အတြက္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကစားမ်ားႏွင့္လည္းဖက္ရွင္ရွိုးပြဲကိုေပးအပ္ေနေသာလမ္း။ ဖက္ရွင္အေပၚလူမွုေရးၾသဇာလႊမ္းမိုးမွုမီဒီယာမ်ားတြင္ေက်ာ္ၾကားလူေတြအဆက္မျပတ္ဖက္ရွင္ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကိုဖြင့္ပုံကိုထိခိုက္ေစသျဖင့္, ႀကီးမားသည္။ တစ္ခုစီးပြားေရးအေျခအေနတြင္ႏွင့္ ကလူဝတ္အဘယ္အရာကိုယိမ္းနိုင္ပါတယ္ႏွင့္အဘယ္သို႔ဆိုင္အဝတ္အစားသူတို႔ဝယ္ယူအျဖစ္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္လည္း, ဖက္ရွင္ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္။ မသာဖက္ရွင္အတြက္ဆန္းသစ္တီထြင္မွုေနာက္ကြယ္ကတြန္းအား (သူတို႔ဒီဇိုင္နာမ်ားအေနျဖင့္အဝတ္ကိုဝယ္ယူရန္ႏွင့္ဒီဇိုင္နာရဲ့အလုပ္အကိုင္မ်ားေဖာ့ေနဖို႔ခြင့္ျပဳခ်ိန္ မွစ. ) ကိုစားသုံးသူျဖစ္ပါတယ္အဝတ္အစားဝယ္ယူေသာအခါ, စားသုံးသူကိုလည္းမ်ားေသာအားျဖင့္ႏွစ္သိမ့္ႏွင့္လက္ေတြ႕အဘို႔အ အျဖစ္ေနာက္ဆုံးေတာ့စားသုံးသူရဲ့လိုအပ္ခ်က္, ဖက္ရွင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ အဲဒီမွာလူေတြကစတိုင္အဘို႔အၿခိဳ႕ေသာအဝတ္အစားမဝယ္သည့္အခါႁခြင္းခ်က္ေသာ္လည္း, အဝတ္အစားမ်ားက်ယ္ျပန္႔အမ်ားစုကေန႔တိုင္း အတြက္သင့္ေလ်ာ္ျဖစ္ျခင္း၏အေျခခံေပၚမွာဝယ္သည္။

Sort:  

Congratulations @minthike! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61849.58
ETH 3422.35
USDT 1.00
SBD 4.89