သးေလးေတြထိေအာင္ လမ္းေတြတအားေကာငး္ေ

in #esteem4 years ago

ာက္ေန႔မနက္က big day။ ထားဝယ္နဲ႔အေဝးဆံုုးက ရွင္ေမာ္ကိုုသြားရမဲ့ေန႔။ အိပ္ယာက ၈နာရီႏိုုးတာနဲ႔ ဟိုုတယ္ check out လုုပ္ အထုုပ္ေတြတင္ ရွင္ေမာ္ကိုုထြက္လာတယ္။ ဘာလိုု႔ big day ေျပာလဲဆိုုေတာ့ ရွင္ေမာ္ဟာ ေလာင္းလံုုၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ တနသၤာရီရဲ့ လွတဲ့ ကမ္းေျခေတြ စုုၿပံဳတည္ရွိေနေသာ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုုရဲ့ ေတာင္ဘက္ဆံုုးပိုုင္းက ဘုုရားပါ။ ထားဝယ္ကေန ရွင္ေမာ္ထိ မိုုင္၅၀ ေလာက္ရွိပါတယ္ ေမာင္းရတာ။ လမ္းေတြေကာင္းပါတယ္။ ေလာင္းလံုု ခရိုုင္ထဲမွာေတာ့ နဲနဲေလးလမ္းေဟာင္းေတြရွိေသးတယ္။ ေလာင္းလံုုကိုုေက်ာ္ပီး ေတာင္၂ေတာင္ေလာက္တတ္ရေသးတယ္။ သိပ္အျမင့္ႀကီးမဟုုတ္ပါဘူး။ အဲ့ေတာင္ေၾကာေတြရဲ့ အေနာက္ဖက္မွာ ပက္ပက္စက္စက္လွတဲ့ ကမ္းေျခေတြပုုန္းေနတာဗ်။

ရွင္ေမာ္ကိုု အေရာက္သြားဖူးလိုုက္တယ္အရင္။ ရွင္ေမာ္ဘုုရားဟာ ၾကက္လႊတ္ကြ်န္းေပၚမွာတည္ရွိပီး ဘုုရားေအာက္ေျခက ပင္လယ္အငူဟာ အရမ္းလွတဲ့ လိႈင္းလံုုးေတြ တဝုုန္းဝုုန္းမပ်က္ ရိုုက္ခတ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေရျပင္ကေတာ့ ျပာလဲ့ေနေအာင္ ၾကည္တယ္ဗ်။ ရွင္ေမာ္အသြားလမ္းမွာလဲ ပင္လယ္နဲ႔အျပိဳင္ေမာင္းရတဲ့ ေတာင္ပတ္လမ္းေတြကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီေလာက္လွတဲ့ေနရာေတြ ရွိတယ္ေနာ္လိုု႔ တဖြဖြေျပာရေအာင္ ေငးေမာေလာက္တဲ့ ရႈခင္းေတြ ေနာက္ၿပီး ဒီေလာက္ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းတဲ့ေနရာထိ ဒီေလာက္လမ္းေတြေကာငး္ေနရတာ ငါတိုု႔ႏိုုင္ငံမွဟုုတ္ပါရဲ့လားဆိုုတဲ့ မယံုုႏိုုင္ေလာက္တဲ့လမ္းေတြ။ ေျပာတာလြန္မယ္ထင္ရင္ ကိုုယ္တိုုင္သြားၾကည့္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပည္မွာ မေရာက္ဖူးတဲ့ေနရာေတြရွိေနေသးတယ္ဆိုုေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ေရာက္ဖူးတယ္ဗ်။ ထားဝယ္က အဓိကေျပာခ်င္တာ ရြာေသးေသးေလးေတြထိေအာင္ လမ္းေတြတအားေကာငး္ေနတယ္ဗ်။ ကမ္းေျခေတြကိုုျဖတ္ ေတာင္ေတြပတ္ၿပီး ရွင္ေမာ္ကိုုေရာက္ေတာ့ အေမာကိုုေျပသြားတာပဲ။ လွလိုုက္တဲ့ပင္လယ္အငူဗ်ာ လိႈင္းေတြရိုုက္ေနတာထိုုင္ၾကည့္ရင္း ေမာေနတာေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲမသိေတာ့ဘူး။

Sort:  

Congratulations @mgmggyi! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mgmggyi! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 29614.78
ETH 1974.41
USDT 1.00
SBD 2.70