တ္တစ္ပိုင္းအား

in #esteem5 years ago

စီေရာ္နယ္ဒိုကိုမိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ဂ်ဴ...
ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းကိုေရာက္ရွိခဲ့တဲ့စီေရာ္နယ္ဒိုဟာျပီးခဲ့ဲ့တဲ့ရက္အေစာပိုင္းေတြကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆးစစ္မႈေတြအျပီး တနလၤာေန႕ညေနမွာ မိိတ္ဆက္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စီေရာ္နယ္ဒိုကိုယ္တိုင္ကေတာ့ တူရင္ကိုေျပာင္းေရႊ႕ျပီး ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား ျဖင့္ ပါဝင္ကစားခြင့္ရျခင္းကို ဂုဏ္ယူေၾကာင္းဆိုပါတယ္။ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းဟာ စီေရာ္နယ္ဒိုအတြက္ ယူရို (၁၀၅)သန္း ကုန္က်ခဲ့ရျပီး ဒါဟာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းအေနနဲ႕ ကစားသမားတစ္ဦးအတြက္ အမ်ားဆံုးေပးေခ်ခဲ့ရတဲ့ ပမာဏလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စီေရာ္နယ္ဒိုဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းမွာတုန္းကေတာ့ (၄၃၈)ပြဲမွာ ဂိုးေပါငး္ (၄၅၀) နဲ႕ ဂိုးသြင္းစံခ်ိန္တ

Sort:  

Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz

Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!

Congratulations @kozwe3! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kozwe3! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kozwe3! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kozwe3! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kozwe3! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 43736.00
ETH 2263.84
USDT 1.00
SBD 5.07