ဥျသလြမ္​းခ်င္​း

in #esteem4 years ago (edited)

ဥျသ ရယ္​.....

ပူျပင္​း လြန္​းတဲ့ ​ေနပူဒါဏ္​ကိုခံရင္​း..

ခ်စ္​တဲ့သူကို ​ေခၚပါ​ေသာ္​လည္​း....

​ေရာက္​မလာဖူး​ေနာ္​....

လြမ္​း​ေလအုန္​း​ေတာ့ ဥျသရယ္​...

ခု​ေတာ့.......

ပိ​ေတာက္​ဖူး​ေတြ ​ေပ်ာ္​ၿပီ​ေလ....

ပူျပင္​းလြန္​းတဲ့ ​ေနပူဒါဏ္​ကိုခံရင္​း....

သူ​​ေမ်ွာ္​တဲ့ မိုးက ​ေရာက္​ခဲ့ၿပီ...

ရြာပါ​ေလ..ရြာလိုက္​ပါမိုးရယ္​....

ငါ...လည္​း​ေလ...

ငါ့...ရင္​ကို..ထိုး​ေဖာက္​ၿပီး...

ဝင္​​ေရာက္​လာတဲ့သူကို...

အႀကိမ္​းႀကိမ္​ တမ္​းတရပါတယ္​...

နလံုးသားရဲ႕ အနက္​႐ိႈင္​းဆံုးတ​ေနရာက

နင္​့နင္​့သီးသီး ကို သိရ​ေနပါတယ္​...

ဒါ​ေပမယ္​့​ေပါ့​ေလ....ဥျသရယ္​...

မင္​း နဲ႔ ငါ ပိ​ေတာက္​​ေလး​ေတြကိုပဲ...

ၾကည္​့ရင္​း သူ႔ အတြက္​....

​ေပ်ာ္​ရြင္​ ​ေပး လိုက္​ရ​ေအာင္​လားကြာ...
image

Please Follow Me @johnko

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 20:40:14
Account Level: 0
Total XP: 10.10/100.00
Total Photos: 2
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @johnko.

This post has received a 0.45% upvote from thanks to: @johnko.
For more information, click here!!!!

Try the new Minnowhelper Bots for more information here

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by johnko from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 21415.00
ETH 1228.26
USDT 1.00
SBD 3.29