တရားစခန္​း

in #esteem4 years ago (edited)

တရားစခန္းေလးကို ရသေလာက္အခ်ိန္ေလးႏွင့္ ဝင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါရွင့္

ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔...
တရားအားထုတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားခဲ့ရင္္...
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ေအးေအးေဆးေဆး ၿငိမ္းၿငိ္မ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ တရားအားထုတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေနရာေကာင္းေလးတစ္ခုကို ညႊန္းခ်င္လို႔ပါ။

အဲဒါေနရာကေတာ့ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းမွာ
တည္ရိွတဲ့ ေရႊမင္း၀ံ ၀ိပသာနာရိပ္သာပါ။
တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး အခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ထားတဲ့
တရားရိပ္သာပါ။ ဒါေၾကာင့္
ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ၀င္ႏိုင္ၿပီး၊ ကိုယ္ထြက္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ျပန္ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။

သြားဖို႔စရိတ္ကလြဲလို႔ ဘာမွကုန္က်စရာလည္း မရိွပါဘူး။ ကိုယ္ေပ်ာ္သေလာက္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ေနေရး၊စားေရး အကုန္လံုး ျပည့္စံုေအာင္ တာ၀န္ယူထားပါတယ္။ ကိုယ့္ဘက္က အလုပ္လုပ္ဖို႔ပဲ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ သီးသန္႔ေဆာင္ ေတြမွာ အစစအရာရာ လိုအပ္မႈ႕မရိွေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

၂ေယာက္၊ ၃ေယာက္ေလာက္စုသြားရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သီးသန္႕ အေဆာင္တစ္ခုယူၿပီး ေနႏိုင္ပါတယ္။ အေဆာင္ကလည္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ရိွၿပီး ျခင္လံုသံဇကာ၊ ပါေကးခင္း၊ ေရခ်ိဳခန္း၊ အိမ္သာပါ တစ္ခါတည္း ပါၿပီးသားပါ။ အေတာ္ေလး ဆိတ္ၿငိမ္ၿပီး ေနလို႔ထိုင္လို႔ေကာင္းပါတယ္။

တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယားကေတာ့

နံနက္ ၄ နာရီ မွ ၅ နာရီ တရားထိုင္

္နံနက္ ၅ နာရီခြဲ မွ ၆ နာရီ အာရံုဆြမ္း

နံနက္ ၆ နာရီ မွ ရ နာရီ တရားထိုင္

နံနက္ ရ နာရီ မွ ၈ နာရီ စႀကၤန္ေလွ်ာက္

နံနက္ ၈ နာရီ မွ ၉ နာရီ တရားထိုင္

နံနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၀ နာရီခြဲ ေရခ်ိဳး၊ အနားယူခ်ိန္

နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ ၁၁ နာရီ ဆြမ္းစားခ်ိန္

နံနက္ ၁၁ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ အနားယူခ်ိန္

ေနလည္္ ၁၂ နာရီ မွ ၁ နာရီ တရားထိုင္ခ်ိန္

ေန႔လည္္ ၁ နာရီ မွ ၂ နာရီ စၾကၤန္ေလွ်ာက္

ေန႔လည္ ၂ နာရီ မွ ၃ နာရီ တရားနာခ်ိန္

ေန႔လည္ ၃ နာရီ မွ ၄ နာရီ တရားစစ္ခ်ိန္

ေန႔လည္ ၄ နာရီ မွ ၅ နာရီ တရားထိုင္ခ်ိန္

ညေန ၅ နာရီ မွ ၆ နာရီ အနားယူခ်ိန္

ညေန ၆ နာရီ မွ ရ နာရီ တရားထိုင္ခ်ိန္

ည ရ နာရီ မွ ၈ နာရီ စၾကၤန္ေလွ်ာက္ခိ်န္

ည ၈ နာရီ မွ ၉ နာရီ တရားထိုင္ခိ်န္

တရားထိုင္ခ်ိန္က တစ္နာရီ သတ္မွတ္ထားတယ္ဆိုေပမဲ့ ကိုယ္ထိုင္ႏိုင္သေလာက္သာ ထိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဆက္မထိုင္ႏိုင္ေတာ့ရင္ ထၿပီး စႀကၤန္ေလွ်ာက္ကာ တရားမွတ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ အေဆာင္ကိုေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနားယူခ်ိန္မွ တစ္ပါး ျပန္ခြင့္မရိွပါဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ တစ္ပတ္ေလာက္ ၀င္မွသာ သင့္ေတာ္မွာပါ။

▶သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
ရန္ကုန္- ပဲခူး သြားတဲ့
မည္သည့္ကားမဆိုစီးႏိုင္ၿပီး ဇရပ္ကြင္းလမ္းဆံုေက်ာ္တာနဲ႕ ေတာင္သံုးလံုးမွတ္တိုင္မွာ ဆင္းပါ။ အဲဒီ့ကားမွတ္တိုင္မွာတင္ ဆိုက္ကားဌားသြားမယ္ဆိုရင္ ၁၀၀၀ ပဲေပးရမွာပါ။ ရိပ္သာ၀န္းထဲထိ လိုက္ပို႔ေပးပါတယ္။

တစ္ခါေရာက္ဖူးၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္သြားခ်င္တဲ့ ေနရာေလးမို႔ သြားျဖစ္ေအာင္ သြားၾကည့္လိုက္ပါ။

ေရႊမင္း၀ံ ရိပ္သာ၀န္းထဲမွာ
ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီ တစ္ဆူရွိပါတယ္။
ဗိသုကာ အလြန္ေကာင္းၿပီး
အလြန္သပၸါယ္ပါတယ္။ ေစတီရဲ႕ေအာက္မွာ တရားထိုင္ႏိုင္တဲ့ အသံလံုခန္းေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရိွပါတယ္။
အခုထိေတာ့ အသံုးမျပဳေသးပါဘူး။

တရားထိုင္ေယာဂီမ်ားေနထိုင္ရာ သီးသန္႔အေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

#ရဲမင္းထက္


​ေ​သာဘနာရာမ
​ေ​ရႊမင္းဝံသာသနာ့ရိပ္သာ (ပဲခူး​​)
ေတာရရိပ္​သာရဲ႕သာယာဘြယ္​ပံုရိပ္​
တရားအားထုတ္​ဖို႔ဖိတ္​​ေခၚပါတယ္​...

Photos Credit..
အရွင္သာသန

===================

ဆက္သြယ္ရန္

ေရႊမင္းဝံသာသနာ့ရိပ္သာ
အမွတ္(၇၀)
သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း
အလယ္ေရႊဂုံတိုင္
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္

ရန္ကုန္ဖုန္း ~ 01 542876
~ 01 548737

ေတာရစခန္း(ပဲခူး)ဖုန္း ~ 09 8616919
image

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by johnko from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 0.54 % upvote from @speedvoter thanks to: @johnko.

This post has received a 0.05 % upvote from @drotto thanks to: @johnko.

This post has received a 0.47% upvote from thanks to: @johnko.
For more information, click here!!!!

Try the new Minnowhelper Bots for more information here

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 21428.88
ETH 1224.50
USDT 1.00
SBD 3.31