နာက်င္စရာသင္ခန္းစာ

in #esteem6 years ago

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အသားႏွင့္အရိုးလုပ္ေနၾကသည္။ အခ်ိန္မေ႐ြးကိုမဆိုတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကြၽန္ေတာ္နာက်င္မႈကိုခံစားရဦးဒဏ္ရာရသည္။ ဒါေၾကာင့္ငါတို႔ကဲ့သို႔မ်ားမ်ားစားစားက်ေနာ္တို႔တတ္နိုင္သမွ်အျဖစ္ဒဏ္ရာကိုေရွာင္ၾကဥ္နိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ကဒဏ္ရာကိုေရွာင္ရွားဖို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုသင္ေပးဖို႔နာက်င္သင္ခန္းစာၾကာပါသည္။ ေအာက္ပါတစ္ဦးအထူးသျဖင့္နာက်င္တစ်ခဳဖြစ်သည်။

image

ငါမဆိုသူငယ္ကဲ့သို႔အျဖစ္အလ်င္အျမန္ငါတတ္နိုင္သမွ်အတိုင္းလွည့္ပတ္ run ဖို႔ခ်စ္ၾကတယ္။ ဒါဟာေပ်ာ္စရာပါပဲ။ သို႔ေသာ္နာက်င္ဒဏ္ရာမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္သည့္ဆင္းက်သြား၏အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။

တစ္ေန႕မွာေတာ့ငါေတာင္ကုန္းကိုဆင္းေျပးဖို႔ျဖစ္ပ်က္သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ "ဖမ္း" ကစားေနစဥ္။ ငါေတာင္ကုန္းကိုဆင္းေျပးလြယ္ကူေသာခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရနဲ႕ကြၽန္မအရမ္းျမန္သြားပါနိုင္ဘူး။ ယခုအခ်ိန္တြင္၏စြယ္မွာငါသြားနိုင္ပုံကိုျမန္ဆန္စြာၾကည့္ရႈရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဒါနဲ႕ငါ့အလိုရွိသမွ်တန္ခိုးႏွင့္ေပြးေလ၏။

အိုငါသည္ငါ့ေျခေထာက္ေတြကိုတက္ထားရန္အဘို႔အလြန္းအစာေရွာင္ျခင္းသို႔ေပြးေလ၏။ ငါအေျပးခဲ့သည္တစ္ခုမွာယခုအခ်ိန္တြင္, လာမယ့္ငါခ်ဌာနရွိရာကိုသြားတဲ့လမ္းေပၚကိုျမႇပ္ႏွံက်ဆင္းခဲ့သည္။ ငါလမ္းခက္ခဲမ်က္ႏွာျပင္တေလွ်ာက္ျခစ္အျဖစ္ထိတ္လန့္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာျဖစ္ခဲ့သည္။

ငါလမ္း writhing ေပၚတြင္လဲေလ်ာင္းအျဖစ္နာက်င္မႈျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။ ငါ့လက္, ေျခေထာက္မ်ားႏွင့္မ်က္ႏွာကိုယ္အေရကိုခြၽတ္ျခစ္ခဲ့ရွိရာေဒသအမ်ားအျပားကေနေသြးထြက္ခဲ့သည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြငါ့ကိုစစ္ကူေသာအခါသူတို႔ထိုကဲ့သို႔ေသာေသြးထြက္သံယိုရႈပ္ေထြး၌ငါ့ကိုၾကည့္ဖို႔ထိတ္လန့္ခဲ့ၾကသည္။

image

မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆိုသူတို႔အကူအညီနဲ႕ဆင့္ေခၚနဲ႕ကြၽန္မေဆး႐ုံကိုေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အဲဒီမွာသူတို႔ကသန့္ရွင္းႏွင့္ငါ့အနာဝတ္ဆင္။ ငါကိုမီးေပၚမွာျဖစ္ခဲ့သည္ေသာ္လည္းသကဲ့သို႔ငါခံစားရတယ္အားလုံးသည္အခ်ိန္။

ငါႏွစ္ပတ္အတြင္းအဘို႔ထိုသူတို႔ရိုးရိုးအနာကပ္ပေျပာင္းလဲသြားတယ္အဲဒီေနာက္အခါတိုင္းခံစားခဲ့ရသည္။ ေၾကာက္စရာေကာင္းခဲ့တယ္။

ငါသည္ငါ့သင္ခန္းစာသင္ယူခဲ့တယ္။ ဒါဟာေတာင္ကုန္းကိုဆင္းေျပးဖို႔မိုက္မဲသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htoolay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Colombia vs England


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67321.51
ETH 3513.34
USDT 1.00
SBD 2.83