Id know

in #esteem3 years ago

image
satainnaahkyetaalaat nhaint luumhurayy medeyar eatluu kyaite myarreat daitgyittaal popyee yahku yahkainkahtaat aantararal mharhcarrsonesuu privacy ko htarr hcay ninesai . aahkyahoetk luumhurayy medeyar sonehcwalsuumyarr saalkyawsaat aahtuu s hpyint suuthoet waymyaha satainnaahkyetaalaatmyarr kyount satimahtarr mihpyitnineparsai - suuthoetrae tainayrar mha mimithoet lahcarmha - wisays lakhkanar hkoemhu nhaint lainlaimhu aatwat aasonepyuninepartaal . saalkyawsaat myarreataakyaungg 92% har suuthoetraeaamairainn post 82% hcarrainn suuthoetrae mway raathcwalnhaint 71% taallhoet Pew Research Center mha aasoaar ၎innthoeteatluumhurayy profile myarrko aapaw nayhtinerar suuthoetrae myahoet shoetmahote myahoettwin pya s par . oversharing pyaဿnar taithku hpyitlarpye nayhcain, hcarrsonesuu suuthoet soshal medeyarpawmhar post a bhaalaarar ko satihtarr hpyithkyinn kyount rautt ant ninebhuu . itwin soshal medeyarpawmhar share bhaaltotmha raan
image
aahkyetaalaat myarreat sonemyoe shipartaal . 1. yarin maungg rae linehcainaasayyhcate aahkyahoetsaw aasonepyusuumyarr sai tait u rehcarar dharatpone taitpone mhar suuthoetrae aaungmyinhkyinn shoetmahote raalmaw aakyaunggko war kyawarr hphoet luumhu medeyar aapaw suuthoetrae pahtam u sone yarin maungglinehcain post mha hconehcam swaysaung hkyinnko hkan hcay hkyinn nghaar . shoetsaw htokaeshoetsaw yarin maungg linehcain aahpyittararrwain ID ko kad, mwayhpwarr, rotepone nhaint suuhkoe kuuyuu ninekyaungg aahkyarr puggolrayy saatmhaat aahkyetaalaat myarreat saineat raathcwal san maihpyitsai . saint rae mway raathcwal nhaint luumhuhpuulonerayy nanparat aaparaawain wisays lakhkanar hkoeyuu hphoet u saung lampya hcay hkyinn nghaar puggolrayy
image
aahkyetaalaatmyarrko myahaway shawin kyain par . i aahkyetaalaatmha Access ko lainlaimhu kyauulwan hkyinn nhaint lotengaann hcain sain thoeteat aakyaway ramhaat suurell, wisays lakhkanar suuhkoetway aakyaway sait linemyarr hpw int lhait raan hkwin pyu ninepartaal . sainsai saineat aahkamae nhaitpaatlai aakyaway aahcerainhkanhcarmyarr hcaitsayynay shoetmahote hk raat dait hcaung kyi rayy waansaungmhuko aasonepyu. kopine lakhkanar hkoeyuu aahkyet pya hcay hkyinn nghaar pyaungglellmhumyarrko a bhhoet sang aakyaway waal hcaung kyi ninepartaal . sainthoetsailaee Credit.com aapaw l hcain l tine aahkamae a bhhoet sang aakyaway ramhaat hcaitsayy nineparsai . 2. aarrlautraathkareehcain & tainayrar day tarmyarr s ngya s nyya htuuhkyarrsaannpyarr tainayrar raan saint pyawhcarar aarrlautraat twayaakyaungg dharatponetway ko waymyaha hphoet hcatelhuutsharr naykyataal nayhcain, htokaeshoetsaw s ngya s nyya lwan par hcay nhang sain swarr kyasai bhaalmhar bhaallo shilyarr aahpyit soshal medeyar pawtwin kyaotain saint rae htwatpyayhphoet aakyaungg satainnaahkyetaalaat waymyaha kya parbhuu . aalarraalar shisaw suuhkoe sain aahkyaneeat karl a bhhoet sang nayaain htellk hpyit lim maihu silarr, suuthoet k saint rae mashihkyinn eat aarrsarhkyet yuu nhaint saint pahchcaee uhchcarpinesinemhu burglarize nine m sar . sainsai laee saineat tainayrar ko pya s shoetmahote sain aasaatshin nayhtine shirar myahoet hcarrainn pyuhcu raan saint rayysarrhkyetmyarrmyarraatwat geotagging sone shin aainhtellmhar suuhkoe paitmhaathtarr mha i aahkyetaalaat aasonepyunine taal . 3. bhan aakaungsatainnaahkyetaalaat aamyarrpyisuu aarkars aatwin bhandarrayy satainnaahkyetaalaat m so kyinnar phoetit tain lainlaimhu shi ninebhuu . tahkyahoet luutwayk suuthoetrae hcatelhuutsharrmhu aatwat aalote sait a nay hpyint suuthoetrae pahtam u sone lahcarnhaint paatsaat. post mha soshal medeyar ko sone par pay mae suu k bhan aakaung satainnaahkyetaalaatmyarr parwainsai bharhpyitlhoetlellsotot suuthoet k suuthoet lahcar eat roteponemyarr ko m pya saint partaal . 2014 hkunhaittwin upaday aarnarpinemyarr aaloteaakinemyarreat Instagram ko tain k nay taitsaintsarrkaungmyarr '' bhandarrayy satainnaahkyetaalaat ko myaw lang saw a kyeemarr suuhkoetway laathcwut hcwalhkyettain, CNNMoney satainnhtotepyanhkaesai . aasopar dukhkasaimyarrko bhan aakaung kyinnp nhaintsatainnaahkyetaalaat routing saw hashtag #myfirstpaycheck nhaint aatuu ၎innthoeteat aaloteaakine myarreat roteponemyarr ko pya s sai . i aahkyetaalaat nhang takw, suuhkoe aatu hcaitsayymhumyarr lote nhaint hceepwarrrayylotengaannmyarr a nay hpyint hkoeyuu ninehkae taal .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @goldenmyanmar! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @goldenmyanmar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @goldenmyanmar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @goldenmyanmar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!