ဝဋ္ေၾကြး ဟု ေခၚေသာ

in esteem •  7 months ago  (edited)

image

ကဲကဲ အတိတ္ကို အတိတ္မွာထားတဲ႕စနစ္ကိုအသက္သြင္းၾကရေအာင္က်ြန္မလဲ ပင္
ပန္းေနပီေလ ရွင္တို့ ေလာကဓံေရာ မပင္ပန္းဘူးလားဟင္ လြန္လြန္းတယ္ ဒါကေတာ့
က်ြန္မ အျမင္ဆိုေပမဲ႕ က်ြန္မ မွားတယ္ သိပါတယ္ ရွင္တို့ ေရာ တခါတေလ နားလည္ မေပးသင့္ဘူး လား ကူညီတယ္ ဘဲ သေဘာထားပါဦး ရွင္တို့ တတ္ နိုင္ၾက
ပါတယ္ ဒါမယ့္လည္း က်ြန္မ ကံနဲ႕ က်ြန္မ ပါဘဲေလ ေနာ့ ထားပါေတာ့ ေနပါေစေတာ့ က်ြန္ မဝဋ္ေက်ြးလို့ဘဲ မွတ္ယူပါမယ္။

လာပါဦး ဟိုတစ္ေယာက္ အနာဂါတ္ ရွင္ကေရာ က်ြန္မ အတြက္ဘာမွျပင္ဆင္
မထားဘူးလား ဒါေတာ့ လြန္သလိုလိုဘဲေနာ္ ဒါေပမဲ႕လည္း က်ြန္မအတိတ္ ကံ
ပါဘဲေလ ရွင့္အျပစ္လဲ မဟုတ္ျပန္ဘူး မုန္းေတာ့ မုန္းတယ္ က်ြန္မလဲ ဘယ္သူ့
ကိုမုန္းရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတာ ဒါနဲ႕ ေလ အနာဂါတ္ အလြန္က ဘာမ်ားလဲ ရွင္
အဲ႕ဒီမွာေတာ့ က်ြန္မအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြ ရိွေလာက္ပါရဲ႕ ျဖစ္နိုင္ ရင္ေလ
က်ြန္မ ဝဋ္ေၾကြးေတြ အားလံုး အေၾကဆပ္လို့ရမလား က်ြန္မ တစ္ခါထဲ ဆပ္ခဲ႕
ခ်င္လို့ပါေနာ္ ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ရွင္။

လာပါ ရဲရဲသာ လာခဲ႕ က်ြန္မ ဘဝထဲ အမေလးေနာ္ ရွင္က ေၾကာက္ေသးတယ္
ဟုတ္လား ဟားတိုက္လို့ေတာင္ရီ လိုက္ခ်င္ေသး က်ြန္မဘဝ ဆိုးတာကို ရွင္က
က်ြန္မ ဘဝထက္ပိုသိေနတယ္ ဟုတ္စ ဟာသဘဲ တကယ့္ ဟာသကို ရွင္ကေျပာ
ေနတာကို တကယ္ခံစားေနရတဲ႕ က်ြန္မ ထက္ ရွင္က ပိုသိေနတာ ကဟာသဘဲ
ေပါ့ ထားပါေလ ရွင္ ကတတိယ မ်က္လံုး ပိုင္ရွင္ ဆိုရင္ေတာ့က်ြန္မလဲ မသိဘူး
ေပါ့ ဟုတ္ပါတယ္ က်ြန္မက အတိတ္ ဝဋ္ေက်ြးေတြဆပ္ေနရသူ ဘယ္ေတာ့ေက်မလဲ
မသိတဲ႕ဝဋ္ေက်ြးေတြေလ။

Author->@eain
29/11/18
10/00pm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by eain from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 10.34% upvote from @bdvoter courtesy of @eain!

Delegate your SP to us at @bdvoter and earn daily 100% profit share for your delegation & rewards will be distributed automatically daily.

500 SP, 1000 SP, 2500 SP, 5000 SP, 10000 SP.

If you are from Bangladesh and looking for community support, Join BDCommunity Discord Server & If you want to support our service, please set your witness proxy to BDCommunity.

You got a 2.01% upvote from @minnowvotes courtesy of @eain!