ကြၽန္​မတို႔ အခ်ိန္​မ်ားsteemCreated with Sketch.

in esteem •  10 months ago 

က်ြန္မတို့သည္ steemit ေပၚတြင္စာဆက္ေရးသင့္မေရးသင့္
က်ြန္မအထင္ေျပာရလ်ွင္ေတာ့ျဖင့္ steemit မွာစာေရးရတာ
ရံႈးသည္မထင္ပါ facebook ေပၚတြင္စာေရးၾကပါသည္ ဘာ
မ်ားရခဲ႕ပါသနည္း??? က်ြန္မတို့စာလးေတြေကာင္းလ်ွင့္ျဖင့္
like & ment & sharing ေလးေတြေတာ့ရပါသည္။ ဆိုေတာ့
အက်ိဳးရိွပါသလား????ေ ေမးခြန္းနဲနဲမ်ားသြားပီ ဆိုေတာ့ေမး
ခ်င္တာကရွင္းပါတယ္ STEEM ေစ်းက်လို့ SBD ေစ်းက်လို့
Post ေလးေတြက်ြန္မ ေတြ႕ေနရပါတယ္ က်ပါေစေပါ့ ကိုယ့္
နိုင္ငံကုန္ေစ်းနႈန္းၾကည့္ အက် မရိွ အတက္ၾကည့္ဘဲ သူတို့
ေလးေတြေစ်းက်တယ္ ကိုယ္နဲ႕ပါတ္သတ္သျဖင့္ ေက်နပ္
လိုက္ၾကစမ္းပါ။ ဟီးးးးးးးးး invester ေတြစိတ္မဆိုးေၾကး
က်ြန္မလဲ bot ပါတယ္ post ေတြမွာ ဆိုေတာ့ အခုဆိုရင္
အရံႈးဖက္ကို ဦးတည္ေနလ်ွက္ပါဒါမယ့္ ျပန္တြက္ၾကည့္ရ
ေအာင္ fb မွာ စာတင္ခဲ႕လ်င္ အရံႈးအျမတ္ တြက္မိပါသလား
????? ကြ်န္မထံုးစံေပါ့ ေမးခြန္းထုတ္ပီ။ က်ြန္မတို့ မ်ားစြာ ဆံုး
ရံႈးခဲ႕ၾကရဖူးပါပီ ေနာက္လည္း အလ်ည္းသင့္သလိုေရးပါဦး
မည္။ ေလာဘဆိုတာ ဘယ္ေနရာမွ မထားသင့္တဲ႕ အရာဟု
က်ြန္မျမင္မိပါသည္ တျခားသူေတြဘယ္လိုဘယ္ပံု ျမင္သည္
ေတာ့က်ြန္မ မသိပါ သို့ေသာ္ က်ြန္မသိတာေလးတစ္ခုေတာ့
ေျပာျပခ်င္ပါသည္။

က်ြန္မသည္ အဖက္ဖက္က ေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္
ျပီးျပည့္စံုေသာ လူ တစ္ဦး မဟုတ္ေသာ္လည္းခ်င့္ခ်ိန္ ေတြး
ေတာ တတ္ပါသည္ ထို့ေၾငာင့္ က်ြန္မ မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
ယံုၾကည္မႈတစ္ခုေတာ့ရိွပါသည္။ထားေတာ့ က်ြန္မ တို့အား
လံုးေလာဘၾကီးၾကပါတယ္ ဘယ္လိုလဲ ေမးမေနေတာ့ပါ
မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေတြးၾကည့္ၾကပါ facebookသံုးစဥ္ကပင္
မိမိတင္ေသာ post ေလးအား like & ment မ်ားခ်င္ၾကေသာ
ေလာဘ ေတြးၾကည့္ပါ က်ြန္မေျပာတာမွားတယ္ဆို flag
ေထာင္နိုင္ပါတယ္စိတ္ဆိုးမိရင္ေပါ့ က်ြန္မက အေကာင္းေတြ
ဘဲလိုခ်င္သူပါ ကိုယ္တိုင္လဲ ၾကိဳးစားဆဲေပါ့ မည္သူမွ မျပည့္စံု
နိုင္ေသးပါ က်ြန္မ တို့နိုင္ငံ အဆိုးဆံုးေပါ့ " ငတ္ေသတဲ႕ မသာ
မရိွဘူးတဲ႕ " ေျပာၾကတယ္ အဲ႕လိုလူေတြက မငတ္ဖူးေသးလို့
ပါသူတို့သာငတ္ဖူးရင္ ဒီစကားမ်ိဳးေျပာမထြက္ဖူးဆိုတာ က်ြန္မက်ိန္ေျပာရဲ႕ပါတယ္။က်ြန္မတို့ အားလံုး ငတ္ဖူးၾကပါတယ္ ထ
မင္းငတ္တယ္ ဆိုမွ ငတ္တယ္လို့ဆ္ုလ္ု၍ မရပါ ေမတၲာ ငတ္
ျခင္းမွ အစ မိမိ ကိုယ္ကို ျပန္ေတြးနိုင္ပါတယ္ ဘာငတ္သလဲေပါ့
ဆိုေတာ့ အေျဖက မိမိ အေပၚမူတည္ပါတယ္ မိမိက္ုယ္ မိမိ
ေတာ့ မလိမ္ၾကပါနဲ႕။

က်ြန္မသည္ ဘာမွမဟုတ္ေသာ သာမန္လူတန္းစားပင္ျဖစ္ပါ
သည္။ လူမႈ အေရးေတြေျပာေနျခင္းေၾကာင့္ သူမသည္ဘာလဲ
ဟုမေတြးေစလိုပါ။ တစ္ခုေတာ့ရိွပါတယ္ မိမိ ကဘာက္ုလိုခ်င္
လ္ု့ဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ က်ြန္မသည္ သာမန္လူ
သို့ေသာ္ အျမင့္ၾကီးေတြကို ေမ်ွာ္မွန္းတတ္ပါသည္။ က်ြန္မ သည္ သိန္း 1ေ ေသာင္းခ်မ္းသာမည့္သူျဖင့္လပ္ထပ္ လို
သည္ ဟုေသာအေတြးမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ က်ြန္မသည္ ျမန္မာလူ
မ်ိဳးျဖစ္သည့္အေလ်က္ ျမန္မာတို့လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကိုပို၍ေတြးမိပါသည္။ အေၾကာင္းက က်ြန္မ ဒီဘဝဆင္းရဲသည္ ေနာက္ဘဝ ျပည့္စံုခ်င္သည္ ထို့ေၾကာင့္ဘာလုပ္မည္နည္းးး????????
က်ြန္မထို္ဆုေတာင္းမေနနိုင္ပါ က်ြန္မ တတ္နိုင္တာကိုလုပ္ခဲ႕ရမည္။မည္သည့္အရာမဆိုေပါ့ ခု steemit မွာ က်ြန္မ စာေရး
သည္ ေစ်းက်သည္ က်ြန္မ မမႈပါ နည္းပညာ အားျဖင့္ ေလ့လာ
ပီး upgrade လုပ္ေနေသာ ပလက္ေဖာင္း သူတို့ကလက္
ေလ်ွာ့မည္မထင္ေသာၾကာင့္ပါဘဲ။ ဒါကသူတို့ယံဳၾကည္ခ်က္
က်ြန္မတို့ကေရာ ေစ်းက်တယ္ ေစ်းတက္တယ္ အဲ႕ဒါဘဲ ဂရု
စိုက္ေစ်းတက္မွေရးမယ္ေစ်းမတက္မေရးဘူး လုပ္ေနသင့္သလား အၾကံေပးျခင္းပါ ဆိုေတာ့ လုပ္စရာရိွတာဆကိလုပ္ၾက
ရေအာင္ပါ fb နဲ႕ယွဥ္ဦး အသာၾကီး ေစ်းကိုထည့္မတြက္ပါနဲ႕
ကိုကေငြေနာက္ကိုမလိုက္နဲ႕ကို့ေနာက္ကေငြက လိုက္ပါေစ
ဆိုေတာ့ က်ြန္မတို့အားလပ္ခ်ိန္ခဏေလးကိုစာေရးပီးကုန္ဆံုးလိုက္ၾကရေအာင္ ေလးစားစြာျဖင့္ -@eain က်ြန္မတို့ ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားကို အလဟသမျဖဳန္းတီးျပစ္ၾက
ရေအာင္လား ရွင္။

Author,->@eain
25/11/18
6:58Am

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by eain from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.