parameters twayko

in #esteem5 years ago

hceepwarrrayy

p nyat ti kyam muuyaitsayywarrmyarr nhaint sayywarr kiriyarmyarr ko pate aasonepyumhunhaint paatsaat. aahkyetaalaat myarreat htotelotesuu myarr k aasan lwha int myarreat nhaitshilamyarrtarrmyithkyet abolishes . aasopar loteraut kumpane kolaee aahkyane aatineaatar taithku a hkyahoet saw ngwaypamarn aatwin sutaysanaaahtoutaahtarr file mha shuharsuu kyauulwan nay saimyarrko a hkongya a mar sai ၎inneat htotekonetaithku Off- tansiut aariutaayaungaakyaunggko peer- pyanlaisonesaut gyaarnaal saunggparrmyarrko hpya ant way hkwin pyu partaal .

aasopar loteraut laee muuyaitsayykumpanemyarrmha formulary kawmatemyarr mha suuthoeteat htotekone twayaakyaungg hceepwarrrayy satainnaahkyetaalaatmyarrko hkwin pyu, hcaung shout mhu aahpwalaahcaeemyarr, nhaint kyannmarrayy hcaung shout rayy htotekone myarreat aalarrtuu aakyeehcarr waallaat ninehkaesai . aasopar pyathtarannhkyet ko suuthoet waalyuurayy sonehpyathkyetmyarr myarreat hceepwarrrayy aakyoesaatmyarrnhaint paatsaat. aarrkoe aahkyetaalaatmyarr nhaint aatuu htokaeshoetsaw aahpwalaahcaeemyarr sai raan rairwal sai . p nyat ti kyam, shoetsaw tait u hkyinn hce sayybhaat sinerar sarar mha rwayhkyaalmhu m nywhaankyarr htihkite hcay ninekyaungg hceepwarrrayy satainnaahkyetaalaat hpya ant hkwin m payy parbhuu .

sayysine dyautpaunggmyarr

aasopar loteraut hceepwarrhpyit r shinine seehkyarr kuhtone m nhang aatuu luunarmyarrko sayywarr k pyinsain posoe muuyaitsayy htotekone myarr saatlaat r shinine mhuko sayhkyaar hcayraan aahtuu kainnlwat hkwng hpaantee payypartaal . imagep nyat ti kyam, shoetsaw a lae a kyang sang lyaw saw nhaint a pya sanyyahu htarrtaeaatwin htuuhtaung s hpyint dyaut paungg myarreat aaswin aouttwin kone htotelotemhu ko tarrsee hphoet shar taat eat .

Sort:  

Thanks for the post.

aahpwalaahcaeemyarr sai raan rairwal sai . p nyat ti kyam, shoetsaw tait u hkyinn hce sayybhaat sinerar sarar mha rwayhkyaalmhu m nywhaankyarr i want to know

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17152.57
ETH 1266.18
USDT 1.00
SBD 2.20