Sort:  

Ya bang pelatih ureng getanyo 😁 kepu isewa awak asing awak getanyo that bereh bak melatih 😁

Nyan bereh that. Be maken sukses ureng tanyo ban2 dum

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19173.45
ETH 1295.90
USDT 1.00
SBD 2.43