အေရြးလြန္ ျပႆနာ

in #esteem6 years ago

image

အေရြးလြန္ ျပႆနာ

ယေန႔ ေခတ္ႀကီးမွာ မိန္းကေလးမ်ား ႀကံဳေနရတဲ့…
အေရြးလြန္…ဂ်ီးေၾကာင္မ်ားျခင္း ႏွင့္ သူ႔အိုး…သူ႔ဆန္… ျပႆနာ… :P :P :P

၁။ ႐ုပ္ေလး ေခ်ာတဲ့သူ ကို ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း အေမွ်ာ္အျမင္ က နည္းပါး ေနတယ္။

၂။ အရည္အခ်င္းေတာ္သူ ကို ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း ဇီဇာ ေၾကာင္လြန္းတယ္။

၃။ ခ်မ္းသာေသာ သူ ကို ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း ေလးစားစရာ က မေကာင္းဘူး ျဖစ္ေနျပန္တယ္။

၄။ အလုပ္ႀကိဳးစားသူ ကို ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း သူ႔မွာ ကိုယ့္အတြက္ ေပးစရာ အခ်ိန္ မရွိျဖစ္ေနတယ္။

image

၅။ စိတ္ႏွလံုးႏူးညံ့သ ူကို ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း သူ႔ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔ က အၿမဲ အမွ်င္တန္းေနတယ္။

၆။ သာမန္လူ ကို ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း ႀကိဳးစားခ်င္ စိတ္ က မရွိျဖစ္ေနတယ္။

၇။ တာဝန္ယူတတ္တဲ့လူ ကို ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း အခ်စ္ကို စိတ္ကူးမယဥ္တတ္သူ ျဖစ္ေန တယ္။

၈။ ပညာ တတ္တဲ့သူကို ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း ေနရာတကာ သူသိသူတတ္နဲ႔ အၿမဲ ဆရာလုပ္ေနတယ္။

၉။ ပညာ မတတ္တဲ့သူကုိ ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း အမွား ျပင္ဆင္ေပးတုိင္း ေဒါသ ထြက္ခံရတယ္။

၁ဝ။ ဟန္ပန္နဲ႔စမတ္က်က်ေနတတ္သူကို ေရြးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း အမ်ားစုက လိမ္ညာတတ္ၾကတယ္။

photo : facebook

image

Sort:  

@therealwolf 's created platform smartsteem scammed my post this morning (mothersday) that was supposed to be for an Abused Childrens Charity. Dude literally stole from abused children that don't have mothers ... on mothersday.

https://steemit.com/steemit/@prometheusrisen/beware-of-smartsteem-scam

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64918.30
ETH 3169.12
USDT 1.00
SBD 4.05