ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္​း

in #esteem6 years ago

ကခ်ိန္းေတြ႕သူတို႔ကေလးေတြကိုမွႂကြလာသည့္အခါခ်ိန္းေတြ႕ဤေလာကသို႔သူတို႔၏ "ကေလး" ခြင့္ျပဳသည့္အခါတျခားမိဘေတြေရွးရိုးစြဲရွိေနစဥ္တခ်ိဳ႕ကမိဘမ်ား, လစ္ဘရယ္ျဖစ္ၾကသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္, ေဟာ္မုန္းျမင့္မားတဲ့ပ်ံသန္းေနၾကၿပီး, ဤလူတစ္ဦးခ်င္းစီကဒီအသက္အရြယ္မွာရက္စြဲမ်ားကိုရွာေဖြရန္စတင္ဆိုလိုသည္။ အဘယ္အရာကိုတခ်ိဳ႕လူေတြကေရွာ့ခ္ေစျခင္းငွါ, 12 န္းက်င္ႏွင့္ႏွစ္ခြဲေဟာင္းယေန႔အထိပ်မ္းမၽွအားစတင္ေပၚမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ေယာက္်ားေလးမ်ားတစ္ဝွမ္း 13 ႏွင့္တစ္ႏွစ္ခြဲေဟာင္းခ်ိန္းေတြ႕စတင္ေသာေကြာင်႕ဖြစ်သည်။ မိဘမ်ားဟာသူတို႔ရဲ့သားသမီးရဲ့အသက္အရြယ္ေသာအခါ, သူတို႔ကပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ (Healthline) အေပၚအမ်ားႀကီးအၾကာတြင္ခ်ိန္းေတြ႕စတင္ခဲ့ၿပီးအျဖစ္ဤအခ်က္ကို, မ်ားစြာေသာမိဘမ်ား၏စိတ္ႏွလုံးထဲသို႔ေၾကာက္ရြံ့ေသာသေဘာသည္ဒဏ္ခတ္ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔သားသမီးယေန႔အထိတစ္ဦးအလိုဆႏၵေဖာ္ျပလာေသာအခါမိဘမ်ားလုပ်နိုင်ေသာအရာတို႔ကိုအခ်ိဳ႕ဘာေတြလဲ? သင္, သူတို႔ႏွင့္အတူခ်ိန္းေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းေျပာဆိုအသက္ 16 ႏွစ္အရြယ္မွာမတိုင္မီ Non-တစ္ကိုယ္ေတာ္ခ်ိန္းေတြ႕ခြင့္မျပဳ, သို႔မဟုတ္လုံးဝမသူတို႔ကိုေျပာေနစဥ္တြင္သူတို႔ခံစားခ်က္မ်ားကိုႏွင့္အတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။

image

မိဘတစ္ဦးကသင့္ကေလးကိုမ်ားအတြက္ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ထားရန္သင့္တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ သင္သည္သင္၏သားသမီးတို႔အဘို႔ကန္႔သတ္ဖယ္ရွားပစ္လၽွင္, သူတို႔သည္သူတို႔ဘာမွႏွင့္အတူကြယ္ေပ်ာက္ရနိုင္ေၾကာင္းနားလည္ပါလိမ့္မယ္။ ကခ်ိန္းေတြ႕သင္၏သားသမီးမွႂကြလာေသာအခါ, သင်သည်ကန္႔သတ္အေပၚအထူးသျဖင့္စိတ္အားထက္သန္ျဖစ္သင့္သည္။ သူတို႔ကိုညဘက္, မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္အရက္အေပၚကန္႔သတ္, လိင္ဆက္ဆံျခင္းအေပၚတစ္ဦးကန္႔သတ္, သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အဘယ္သို႔ဆိုင္သင္သည္သင္၏ကေလးအတွက်အေကာင်းဆုံးဖြစ်သည်ထင္ေပၚတြင္အေျခခံသည္အျခားကန္႔သတ္အေၾကာင္းကိုသိပါေစ။ တဦးတည္း (စိတ္ပညာယေန႔တြင္) ဌာန၌ထားသင့္ေသာကန္႔သတ္ကိုသိရန္လိုအပ္ပါသည္ဒါတစ္ခုခ်င္းစီကိုမိဘ, အေကာင္းဆုံးသူတို႔သားသမီးသိတယ္။

ခ်ိန္းေတြ႕သို႔သားသမီးမ်ားေျဖေလ်ာ့ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာေၾကာင္းေနာက္ထပ္ကန္႔သတ္မိဘမ်ားရက္စြဲမ်ားအေပၚမိမိတို႔၏ကေလးမ်ားႏွင့္အတူလိုက္ပါမည္ဟုဆိုလိုသည္သာ -တစ္ကိုယ္ေတာ္ခ်ိန္းေတြ႕, ခြင့္ျပဳထားသည္။ အ ေကာင္းဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္မွုကိုသူသို႔မဟုတ္​သူမ ႏွစ္အေဟာင္းထက္အသက္ငယ္လၽွင္ရက္စြဲမ်ားအေပၚသင့္ကေလးႏွင့္အတူလိုက္ပါရန္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ 16 ႏွစ္အရြယ္မွာမီ, ကေလးေတြအမ်ားႀကီးေလ်ာ့နည္းရင့္က်က္ျဖစ္ၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 14 မွာမလိုခ်င္တဲ့ကိုယ္ဝန္ 16 သင္၏သားသမီးတို႔သည္မွာမလိုအပ္ေသာကိုယ္ဝန္ထက္အမ်ားႀကီးပိုဆိုးသည္ျဖစ္နိုင္ဖြယ္သင္သည္သူတို႔၏ရက္စြဲမ်ားအေပၚတေလၽွာက္တက္ဂ္လုပ္ျခင္း၏စိတ္ကူးမႀကိဳက္ပါလိမ့္မယ္, ဒါေပမယ့္သူတို႔ကိုသင္ထိုသူတို႔အဘို႔ျပဳနိုင္သည္ကိုအေကာင္းဆုံးလုပ္ေနၾကျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိရၾကကုန္အံ့။

image

သင္ေရွးရိုးစြဲအဆုံးအေပၚပိုၿပီးျဖစ္ၾကသည္ကို၎, တစ္ဦးအေနျဖင့္အဘို႔အရက္စြဲမွသင္တို႔၏သားသမီးခြင့္ျပဳခ်င္ၾကဘူးဆိုရင္​ သူတို႔ကိုသင္တို႔ႏွင့္အတူအပွင်႕ပွင်႕လင်းလင်းသူတို႔ရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကိုေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါ။ အလွည့္မွာေတာ့သူတို႔ကိုသင္ႏွင့္သင္၏ခံစားခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပႏွင့္အတိအက်သင္သည္ထိုသူတို႔အဘို႔ဤေရြးခ်ယ္မွုလုပ္ေနပါတယ္ဘာျဖစ္လို႔ေျပာျပသင့္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုသင္, ဆြဲရန္သူတို႔ကိုအားေပးအားေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္သူတို႔ရဲ့ခံစားခ်က္​မ်ားကို ကဗ်ာေရးသီခ်င္​းဆို ဒါမွမဟုတ္သူတို႔ရဲ့စိတ္ခံစားမွုကိုထြက္ေစဖန္တီးမွုအရာအားလုံးထက္ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။ သင်သည်မွာ "မေကာင္းတဲ့မိဘ" ဒါေပမဲ့သူတို႔ရဲ့သုခခ်မ္းသာတဲ့ေထာက္ခံသူမစပ္ဆိုင္ေၾကာင္းကိုဒါေၾကာင့္ေစရန္ႀကိဳးစားပါ။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @auelork! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @auelork! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66195.81
ETH 3505.33
USDT 1.00
SBD 3.18