မယုံၾကည္ျခင္း

in #esteem5 years ago

ယင္း၏သ႐ုပ္အေပါင်းတို႔သမတ္ေတာအရွိဆုံးဘာသာရပ္မ်ား၏ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မေရမတြက္နိုင္ေသာကဗ်ာဆရာေတြ, စာေရးဆရာေတြ, အႏုပညာရွင္ေတြ, ႏွင့္ဘုံလူမ်ားကရွာေဖြေနကေဖာ္ျပသူတို႔ရဲ့တစ္ခုလုံးကိုဘဝေတြကိုအပ္ႏွံလိုက္တယ္။ ႏွင့္အညီ, ေနသမၽွကာလပတ္လုံးခ်စ္ျခင္းေမတၱာတည္ရွိသကဲ့သို႔နီးပါးေသခ်ာေပါက္ဒီစိတ္လွုပ္ရွားမွုဝန္းက်င္ျပဇာတ္ျပဳပါ: ေရွးေခတ္ဂရိ ရွိတ္စပီးယားရဲ့ျပဇာတ္, ၏ေအာ္ပရာႏွင့္အျခားသတင္းရင္းျမစ္ကဤေၾကညာခ်က္၏မ်ိဳးစုံသ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားႏွင့္အတူတစ်ခုေပးနိုင္ပါသည္။

image

ေမတၱာႏွင့္ရင္ခုန္စရာဆက္ဆံေရးခ်ိတ္ဆက္အထင္ရွားဆုံးျပဇာတ္တစ္ခုမွာ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုရွိတ္စပီးယားရဲ့ေအ်ာသဲမွတ္မိပါေစ) ေဖာက္ျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာက္ျပန္ပိုမိုေလ့ အျဖစ္လူသိမ်ား, ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ, လက္ထပ္သို႔မဟုတ္မ, မေရတြက္နိုင္စုံတြဲမ်ားအဘို႔အကပ္ဆိုးႀကီးတစ္ခုျဖစ္တယ္, လုနီးပါးမည္သည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ကိုယ္က်င့္တရားအေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ အေျခခံ. အေပ်ါကိုငုံ႔ၾကည့္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ထိုသို႔ေဖာက္ျပန္ပါကမ်ားေသာအားျဖင့္အခိုင္အမာအတိုင္း, တဦးတည္းရဲ့အသိသာသည္အျခားနဲ႔ေမတၱာထဲကျပဳတ္က်မဆိုလိုပါေၾကာင္းျဖစ္နိုင္မည္နည္း ဒါေၾကာင့္အျမဲတမ္းမိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေရြးခ်ယ္မွုလား? ဒါေၾကာင့္ေသခ်ာေပါက္ကြာရွင္းဖို႔ဦးေဆာင္လမ္းျပပါသလား? ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုအေျဖထြက္ရွာရန္ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။

ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္အိမ္ေထာင္ဖက္သူတို႔အေပၚမွာလိမ္လည္လွည့္ေသာထိုသူတို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုေမးအမ်ားဆုံးမၾကာခဏေမးခြန္း "ဘာေၾကာင့္လဲ" ဒါကအမွန္တကယ္အေရးပါေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးမွီကဦးေႏွာက္သုေတသနေဖာက္ျပန္ဖို႔ပံ့ပိုးအခ်က္မ်ားမ်ားထဲမွအထူးအာ႐ုံေၾကာဗိသုကာကေနအာ႐ုံေၾကာကေနအစျပဳတာအံ့ေသာငွါေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ လူအေပါင္းတို႔သည္လိင္ကို, အခ်စ္ဇာတ္လမ္းႏွင့္မိတ္ဖက္ဖို႔ပူးတြဲမွုအတြက္တာဝန္ရွိသည္ဦးေႏွာက္စင္တာမ်ားရွိသည္။ ဤေရြ႕ကားစင္တာမ်ားအသီးသီးသုတ္ရည္ထိ အတြက္ျဖစ္နိုင္ေခ်မိတ္ဖက္ရွာအံ့ေသာငွါဖို႔လွုံ႔ေဆ်ာမွုတာဝန္ရွိသည္; အေကာင်းဆုံးမိတ္ဖက္ (ရင္ခုန္စရာရွုေထာင့္) မွာတဦးတည္းရဲ့အပိုးပန္းအားထုတ္မွုအာ႐ုံစိုက္ေနျဖင့္တစ္ဦးခ်င္းရဲ့ဇီဝျဖစ္စဥ္စြမ္းအင္ႏွင့္အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္, ႏွင့္ရွည္လ်ားေသာအလုံအေလာက္အနည္းဆုံးကေလးသို႔မဟုတ္ရွည္ (ပူးတြဲဖိုင္ကို) ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ေရွးခယ်ျေသာမိတ္ဖက္ႏွင့္အတူေနရန္။ ကၽြန္ေတာ္ေမတၱာ၌ျဖစ္ၾကသည့္အခါဤသုံးပါးစင္တာမ်ားအၾကားဆက္သြယ္မွုသည္ကၽြန္ုပ္တို႔၏အျပဳအမူ, အေတြး, ခံစားခ်က္, ႏွင့္စိတ္ရင္းသတ္မွတ္။ ဤအစင္တာမ်ားတဦးကသူတို႔ကို-အထူးဆီသို႔တစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားဆိုင္းအေပၚၾသဇာလႊမ္းမိုးမွု၏ခ်ိန္ခြင္လၽွာလၽွင္ယုတၱိနည္းသည္, "လိင္ drive ကို" တပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပဲတဦးတည္းထက္ပိုမိတ္ဖက္ေတြနဲ႔လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးရွာပိုၿပီးက်ေရာက္ေနတဲ့ျဖစ္လိမ့္မယ္ (ႏွင့္ဤမဆိုလိုပါ ဤပုဂၢိဳလ္ေနဆဲသူတို႔၏ "မူလတန္း" ဖက္) မခ်စ္ပါဘူး။ ကမလုံေလာက်ခဲ့လၽွင္အျဖစ္ 2008 ခုႏွစ္, သိပၸံပညာရွင္မ်ားတိုက္ရိုက္ေဖာက္ျပန္နဲ႔ တစုံ အျပဳအမူနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့မ်ိဳးဗီဇရွိနိုင္တယ္လို႔ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ စမ္းသပ္မွုတစ္ခုအတြင္းမွာေတာ့ လက္ထပ္သို႔မဟုတ္ Co-အေလ့အထမ်ားစုံတြဲမ်ားဆန္းစစ္ၾကသည္ ဟူ. ၎, အဆိုပါ စနစ္၏တစ္ဦးသတ္သတ္မွတ္မွတ္ေဒသအတြက္ တင္ေဆာင္လာေသာေယာက္်ား, သူတို႔ရဲ့မိတ္ဖက္ဖို႔အငယ်ဆုံးေသာပူးတြဲမွုသ႐ုပ္ျပသူတို႔ရဲ့အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္အတူေလ်ာ့နည္းေက်နပ္မွုရွိၾက၏, မခံခဲ့ပါေသာသူတို႔အားထက္ပိုအိမ္ေထာင္ေရးအက်ပ္အတည္းေတြ႕ၾကဳံခံစားခဲ့ၾကတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

image

ဤသည္ေဖာက္ျပန္မ်ိဳးရိုးဗီဇသို႔မဟုတ္တစ္ဦးတည္းအာ႐ုံေၾကာအားျဖင့္ရွင္းျပနိုင္သည္ဟုမဆိုလိုပါ; ကသာေယာက္်ား မွက်ေရာက္ေနတဲ့ျဖစ္ၾကသည္ကိုဆိုလိုသည္ပါဘူးမဟုတ္။ ဒါဟာမဟုတ္ဘဲေဖာက္ျပန္ျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္မ်ားထြက္ရွာေဖြေသာအခါဇီဝအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္းဆိုလို။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @aniehmar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @aniehmar! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22787.71
ETH 1553.43
USDT 1.00
SBD 2.46