က်မလား?

in #esteem6 years ago (edited)

image
Credit:photo

ကြမ္းမစားတ့ဲ ေကာင္ေလးကို
သေဘာက်တယ္………

ေဆးလိပ္ မေသာက္တ့ဲ ေကာင္ေလးကို
သေဘာက်တယ္………

နားကပ္ မတပ္နားမေဖာက္တ့ဲ ေကာင္ေလးကို
သေဘာက်တယ္………

အျမဲတမ္း ဘီယာမေသာက္ အရက္မေသာက္တ့ဲ
ေကာင္ေလးကို သေဘာက်တယ္………

တက္တူး မထိုးတက္တ့ဲ ေကာင္ေလးကို
သေဘာက်တယ္………

ရွိတာ မရွိတာ အပထားလို႔ သန္႔သန္႔ပ်ံ႕ပ်ံ႕ေနတက္တ့ဲ ေကာင္ေလးကို သေဘာက်တယ္……… 😊

(တခါတေလ စားတာေသာက္တာနဲ႔ ေယာက်ၤားေလးမို႔

အေပ်ာ္အပါး မက္တာကိုေတာ့

နားလည္ေပးႏိုင္ပါတယ္………😊)

လူငယ္ဆိုေပမ့ဲ တခါတေလ ျမန္မာဆန္ဆန္ပုဆိုးဝတ္ထားျပီး ရွပ္လက္ရွည္ေကာ္လန္လည္ေထာင္ေလး
ဝတ္ဆင္ထားတက္တ့ဲ
ေကာင္ေလးကို သေဘာက်တယ္…… 😊

အ့ဲဒီလို ေကာင္ေလးေတြ ရွိေတာ့ ရွိတယ္

ဒါေပမ့ဲ ရွားတယ္☺☺

Sort:  

Hi, I just followed you
Follow back and we can help each other succeed! @hatu

How to help for succes?

Congratulations @acid231! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by acid231 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68293.69
ETH 3899.61
USDT 1.00
SBD 3.69