Cập Nhật Giải Pháp Phục Hồi Khóa Bị Mất

in eosio •  5 months ago  (edited)

Khi EOS di chuyển từ token erc-20 sang token EOS, một số người sở hữu token (theo báo cáo là 273 tài khoản có tổng số dư là 897.361,74514 EOS cho đến nay) bị mất hoặc không nhận được các khóa cá nhân EOS. Kể từ khi mạng chính ra mắt, họ đã chờ đợi cách lấy lại tiền của mình - Nếu bạn là một trong số họ, hãy tham gia nhóm Telegram này ngay để cập nhật.

Vào quý 4 năm 2018, Michael Yeates của eosDAC, Kedar của Libertyblock, Rohan của EOS Authority và Daniel Keyes của EOS Nation đã bắt đầu làm việc để xây dựng một giải pháp cho trường hợp bị mất khóa cho những người không thể kết nối vào tài khoản EOS genesis của họ (như thông báo trong bài viết này). Michael đã hoàn thành hợp đồng thông minh (bạn có thể kiểm tra thư viện này) và hiện tại chúng tôi đang chờ EOS Authority chạy các thử nghiệm trên mạng jungle trước khi triển khai nó trên mạng chính. Các nhóm BP liên quan cũng đang đóng góp EOS để mua RAM cần thiết để lưu trữ danh sách hợp lệ của số tài khoản này.

Nếu bạn mất khóa EOS cá nhân, hãy kiểm tra các yêu cầu sau:

✓Tôi đã sở hữu token EOS ERC-20 trên mạng Ethereum (Trước tháng 6)
✓Tôi vẫn kiểm soát khóa Ethereum cá nhân
✓Tôi không có quyền truy cập khóa EOS cá nhân
✓Tôi chưa bao giờ sử dụng tài khoản EOS của mình
✓Tài khoản tôi bị mất khóa cá nhân có ít hơn 100.000 token EOS (Các tài khoản chứa trên 100.000 token sẽ bị xóa khỏi danh sách hợp lệ tự động)

Nếu đủ điều kiện, hãy sử dụng công cụ khôi phục này khi nó được triển khai trên mạng chính: https://eosauthority.com/lostkey

Xin hãy chú ý:

  • Đây là lần phục hồi duy nhất - Một khi bạn đã thiết lập lại các khóa, tài khoản sẽ được đánh dấu và không được phép khôi phục thêm.
  • Chủ sở hữu tài khoản phải chờ 30 ngày trước khi các khóa được thiết lập lại sau khi xác minh. Tài khoản được sửa đổi sẽ được gửi một thông báo cho biết rằng tài khoản của họ sắp được thiết lập lại, trong suốt thời gian 30 ngày đó, chủ sở hữu khóa có thể thực hiện một giao dịch trên tài khoản để chặn thay đổi khóa.
  • Tài khoản Ethereum của bạn phải không có dấu hiệu của việc bị hack hay bị bòn rút. Chúng tôi sẽ chạy các tập lệnh này để xác định các tài khoản Ethereum bị hack và xóa chúng khỏi danh sách hợp lệ. Đối với các tài khoản bị hack, hãy truy cập https://recovery.eos911.io/

Thủ tục dự kiến:

Nếu bạn đã sử dụng công cụ để khôi phục các khóa của mình, lấy lại quyền truy cập vào token EOS của mình, và mong muốn gửi lời cảm ơn đến những người đứng sau giải pháp này, vui lòng hỗ trợ các BP (nhà sản xuất khối) sau, những người đã làm việc rất chăm chỉ cho giải pháp đó:
eosdacserver (eosDAC)
eosauthority (EOS Authority)
libertyblock (LibertyBlock)
argentinaeos (EOS Argentina)
eosnationftw (EOS Nation)
cryptolions1 (CryptoLions)

(Bạn không rõ về cách bỏ phiếu cho các BP? Đây là hướng dẫn bỏ phiếu bầu cho BP EOS)

Hãy bỏ phiếu cho eosdacserver


Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận thông báo và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội yêu thích của bạn:

Steemit | Discord | Telegram | Facebook | Twitter | Google-plus | Github | Instagram | Linkedin | Medium | Reddit | YouTube | Weibo| VK| Bihu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I just resteemed your post!

Why? @eosbpnews aggregates updates of active EOS BPs and conveniently serves them in one place!


This service is provided by @eosoceania. If you think we are doing useful work, consider supporting us with a vote :)
For any inquiries/issues please reach out on Telegram or Discord.

Congratulations @eosdacvietnam! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 60 posts. Your next target is to reach 70 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!