Ostatnio przeczytałem #35 - "Drapieżny pocałunek" - Robert Saviano

in #engrave4 years ago (edited)
Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Dziękuję bardzo

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27115.33
ETH 1710.51
USDT 1.00
SBD 2.73