Sort:  

I niewiele trzeba, żeby kogoś zrzucić z klifu ;)

Albo okradzionym z dokumentów jak to się zdarzyło mojej przyjaciółce. Konsulat na kontynencie sugerował przepłynięcie cieśniny kraulem i złąpanie jakiegoś stopu. Z dzieckiem.
Wyspa piękna ale portfel dobrze nosić w majtkach.

Zgadza się, skradzione dokumenty to jest problem, szczególnie na wyspie.
Myślę, że każdy dłużej podróżujący wyrobił już sobie pewne nawyki odnośnie bezpieczeństwa, nie można dopuszczać, żeby strach nas paraliżował przed podróżą.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64647.65
ETH 3473.91
USDT 1.00
SBD 2.50