You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jesień

in #engrave3 years ago

Nie mam ulubionej pory roku - w każdej są rzeczy za którymi tęsknie i takie ktorych nie cierpię. Nieznośne upały w dzień i deszcze perseidów na mazurskim, drewnianym pomoście. Kilkudniowe opady i złocące się parki i lasy i zapach mokrych liści. Błoto pośniegowe i przecudowna cisza po tym gdy napada świeżego śniegu. Cieknący nos i wybuchająca zieleń i radość z pierwszych tulipanów.

Sort:  

Zawsze udawało mi się zebrać 3-4 w całości.

Czyli same piątki! Dlaczego mnie to nie dziwi - kujonka!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20630.28
ETH 1178.57
USDT 1.00
SBD 3.24