You are viewing a single comment's thread from:

RE: "Pająkowo" w moim greckim ogrodzie - #tematygodnia.

in #engrave2 years ago

Bezczelne na tyle, że wyłażą z żywiciela aby złożyć jaja do wody lub w wilgotną glebę. Zatem pasożyt może wyjść z pękniętego pasikonika i pójść sobie w środowisko. :)

Najbardziej (dla mnie) obrzydliwe w tym ścierwie (tym nicieniu) jest nie jego paskudny wygląd tylko fakt, że potrafią one kontrolować swojego nosiciela. Gdy są już gotowe do rozmnażania, zmuszają nosiciela do popełnienia samobójstwa i wskoczenia do wody, gdzie ten się topi a one mogą wyleźć i znieść sobie jaja.

Sort:  

Zboczenie zawodowe, ale w pasożytnictwie najbardziej mi się podobają takie finezyjne rozwiązania. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36085.47
ETH 2544.42
USDT 1.00
SBD 4.19