Sort:  

bardzo dobrze, chociaż usunięcie wpisu z blockchein jest nie możliwe a filmu z Dtuba jest prawie niewykonalne, to na wszelki wypadek przyda się. bo wpis będzie zawsze a to kolejne źródło filmu to kolejne zabezpieczenie.

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41980.08
ETH 3127.51
USDT 1.00
SBD 4.68