Sort:  

Starsza córka ponoć tam się uczy więc nie koniecznie. Ale ogon żonce to ja bym wysłał na wszelki wypadek. Tak samo jak dzieciom Kulczyka

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.05
JST 0.036
BTC 34344.46
ETH 2256.51
USDT 1.00
SBD 3.76