You are viewing a single comment's thread from:

RE: Eastern Black Sea Tour // Doğu karadeniz gezisi

in #dtube2 years ago

Çok güzel :) Ben de iki yıl önce Artvin-Şavşat ve Karagöl'e gitmiştim, hayran kaldım. Oradan otobüsle Batum'a geçmiştik ve yol manzaraları inanılmazdı. Özledim şimdi :)

Sort:  

Karadeniz çok güzel yer yaklaşık 10 yıl orda yaşadım hayatımın en güzel yıllarıydı. @haritakurdu

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
TRX 0.03
BTC 35641.07
ETH 1216.39
SBD 3.29