หยุดใช้แชมพูสระผม!!

in #dtube3 years ago


สวัสดีค่ะทุกคน วิดีโอนี้ทำเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การหยุดใช้แชมพูสระผมของเราเอง เนื่องจากเรามีผมยักโศกจึงใช้ความร้อนกับผมเป็นประจำ รวมถึงการทำสีต่างๆจนไปถึงกัดสีผม ทำให้ผมเสียถึงขั้นเป็นวุ้นในที่สุด วิดีโอนี้จะพูดถึงการดูแลผมหลังจากผมเสียด้วยวิธีธรรมชาติในแบบของเรา ใครที่กำลังคิดว่าจะหยุดใช้แชมพูสระผม หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยค่ะ


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

ถ้าดูแล้ว งง อ่านเพิ่มได้ที่นี่นะhttps://steemit.com/thai/@bo-sirithip/f4ute

You should take everyday photos of sky, clouds, houses etc! Then you can post one photo a day to get some SP.

Pets photos are very popular too.

Where is your new photo?
You should post a photo for thai contest. Next year cryptos are going to the moon and there will be financial trouble around the world! You must have some cryptos to save yourself and family!!

Posted using Partiko iOS

Congratulations @bo-sirithip! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Have you tried the soap from India made from สะเดา?!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 28982.31
ETH 1952.85
USDT 1.00
SBD 2.35