Sort:  

Girişi ben yaptım ama bence girmeyelim klişeye bence. Takipçilerin kaçmasın

Tamam hadi bakalim kacmasinlar :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36938.01
ETH 2442.90
USDT 1.00
SBD 3.89