Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

@treksiu popraw tag z pl-letsplay na pl-stream i prosiłbym cie o zapoznaie się z tagami obowiązującymi dla graczy oraz do czego są przypisane.

Poprawiłem i przepraszam, gdyż te 2 tagi mylą mi się. Jeszcze raz przepraszam