Noble twierdzi, że West Ham powinien być skierowany do czołowej czwórki

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

Kapitan West Ham, Mark Noble, nalega, aby w tym sezonie walczyli o czołową czwórkę. Noble uważa, że ​​zwycięstwo przeciwko United może pokazać, że poważnie podchodzą do gry w Europie w przyszłym sezonie.

Powiedział:

Łatwo zrozumieć, dlaczego cieszymy się z wizyty Manchester United w niedzielę. Przegrywaliśmy tylko raz w ciągu ostatnich dziewięciu meczów ligowych i w 2019 roku pobiliśmy tylko dwa razy u siebie.


Source of shared Link

Sort:  

Congratulations @passive-earning! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66504.03
ETH 3578.30
USDT 1.00
SBD 3.03