You are viewing a single comment's thread from:

RE: Opera wprowadza obsługę płatności Bitcoin

in #dlike5 years ago

Twój post został bezinteresownie podbity głosem @mmmmkkkk311 dlatego że nie delegujesz Steem Power do kółek wzajemnej wymiany głosów lub kont nastawionych na zysk. Jesteś na liście moich ulubionych autorów i masz szanse na automatyczne upvoty, które zostają przydzielane tylko wtedy gdy nie mam czasu na czytanie postów i moja Voting Power wzrasta do odpowiednio wysokiego poziomu. Pamiętaj, jedyny oficjalny chat polskiej społecznosci to https://steem.chat/channel/polish

Musisz to wiedzieć: #newsteem @pennsif @steemit-polska

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 63557.03
ETH 3400.90
USDT 1.00
SBD 2.44