You are viewing a single comment's thread from:

RE: Huobi planuje wprowadzić bramę wymiany kryptowalut fiat w Turcji.

in #dlike5 years ago

Twój post został podbity głosem @mmmmkkkk311 dlatego że spełnił dwa warunki: - podobał mu się - nie delegujesz Steem Power do konta sp-group. UWAGA: Na #polish działa groźna szajka, która posługując się metodą "na upvote i komentarz" stara się wyłudzić delegacje od nieświadomych tego jak działa ten blockchain użytkowników. Nie rozmawiaj z nimi, jedyny oficjalny chat polskiej społecznosci to https://steem.chat/channel/polish

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 63557.03
ETH 3400.90
USDT 1.00
SBD 2.44